Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18S2
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18U7
Процедури - 2017г. Процедури - 2016г. Процедури - 2015г. Процедури - 2014г. Процедури - 2013г.

Процедури - 2015г.

Дата: 17.12.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 605

УИН номер на РОП: 00334-2015-0050

Документация за открита процедура с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р -605/32-273129 от 17.12.2015 г., публикувано на 17.12.2015 г.

Обявление № 32-273222/17.12.2015 г., публикувано на 17.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.02.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.03.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 16.03.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 16.03.2016 г.

Решение № Р - 145/32-71478 от 16.03.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Договор № 32-112019/21.04.216 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 27.04.2016 г.

Договор № 32-112016/21.04.216 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 27.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 26.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32 - 118221/27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръка за обособена позиция № 1 с изх. № 32-157210/08.06.2016 г., публикувано на 08.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 2 с изх. № 32-193044/11.07.2016 г., публикувано на 11.07.2016 г.


Дата: 16.12.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 604

УИН номер на РОП: 00334-2015-0049

Документация за открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, денонощна, въоръжена охрана на обекти на Митница Варна"

Решение № Р - 604/271940 от 16.12.2015 г., публикувано на 16.12.2015 г.

Обявление 32-272006 от 16.12.2015 г., публикувано на 16.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.02.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 26.02.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 08.03.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 08.03.2016 г.

Решение № Р-118/32-61940 от 08.03.2016 г., публикувано на 08.03.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.03.2016 г.

Договор № 32-80011/23.03.2016 г., публикуван на 23.03.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.03.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-90654/01.04.2016 г., публикувано на 01.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-86518/23.03.2018 г. към договор № 32-80011/23.03.2016 г., публикувано на 23.03.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-304080 от 19.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.


Дата: 01.12.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-567

УИН номер на РОП: 00334-2015-0048
"Предоставяне на услуги по снегопочистване на ГКПП "Дунав мост Русе" и сметоизвозване на ГКПП "Гюешево", ГКПП "Олтоманци" и ГКПП "Дуранкулак"

Решение № Р-567/32-253837 от 01.12.2015 г., публикувано на 01.12.2015 г.


Покана № 32-253953 от 01.12.2015 г., публикувана на 01.12.2015 г.


Приложения към покана № 32-253953 от 01.12.2015 г., публикувани на 01.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 04.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 04.12.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 08.03.2016 г.

Решение № Р-572/32-258439 от 04.12.2015 г., публикувано на 04.12.2015 г.

Решение № Р-573/32-258449 от 04.12.2015 г., публикувано на 04.12.2015 г.

Договор № 32-270784/15.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 15.12.2015 г.

Договор № 32-270821/15.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 15.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202699, публикувано на 20.07.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за сключени договори № 32-2480/06.1.2016 г., публикувана на 06.01.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2016 г.
Допълнително споразумение № 32-170289/20.06.2016 г., публикувано на 27.06.2016 г.

Обявление № 32-235697/14.08.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 14.08.2018 г.


Дата: 05.11.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-532

УИН номер на РОП: 00334-2015-0047

"Предоставяне на услуги по снегопочистване и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение № Р - 532/32-229132 от 04.11.2015 г., публикувано на 05.11.2015 г.

Покана № 32-229151 от 04.11.2015 г., публикувана на 05.11.2015 г.

Приложения към покана № 32-229151 от 04.11.2015 г., публикувани на 05.11.2015 г.

Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Протокол № 1, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 5, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 6, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 7, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 8, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 9, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 10, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 11, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 12, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 13, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 14, публикуван на 18.11.2015 г. Протокол № 15, публикуван на 18.11.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 18.11.2015 г.

Решение № Р-537/32-241686 от 18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Решение № Р-538/32-541697 от 18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Договор № 32-254541 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152953/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Анекс № 32-305478/01.11.2016 г., публикуван на 08.12.2016 г.

 

Договор № 32-255538 от 02.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202686, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-257288 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152955/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49935/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-257275 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202703, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-254592 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-132937/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка рег. № 32-98085 от 10.04.2017 г., публикувано на 10.04.2017 г.

 

Договор № 32-254519 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152958/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-322644/17.11.2116 г., публикувано на 17.11.2016 г.

Договор № 32-254608 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152965/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-32617 от 06.02.2017 г., публикувано на 07.02.2017 г.

 

Договор № 32-253778 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 9, публикуван на 01.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202695, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-259090 от 04.12.2015 г. по обособена позиция № 11, публикуван на 04.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49983/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-254553 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 12, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152969/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49961/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-257329 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 13, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-262391/08.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.

Анекс № 32-152977/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление № 32-18598/23.01.2017 г. за приключване на договор, публикувано на 23.01.2017 г.

Обявление № 32-18552/23.01.2017 г. за приключване на договор, публикувано на 23.01.2017 г.


Дата: 19.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-492

УИН номер на РОП: 00334-2015-0046

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на обекти на Агенция "Митници"

Решение № Р - 492/32-214145 от 19.10.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Обявление № 32-214152 от 19.10.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г. Документация, публикувана на 19.10.2015 г.

Разяснение № 1 от 16.11.2015 г., публикувано на 16.11.2015 г.

Разяснение № 2 от 19.11.2015 г., публикувано на 19.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 25.01.2016 г.

Решение № 33, публикувано на 25.01.2016 г.

Решение № 34, публикувано на 25.01.2016 г.

Решение № 35, публикувано на 25.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 09.02.2016 г.

Договор № 32-36578/10.02.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 10.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.02.2016 г.

Договор № 32-41803/15.02.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 16.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.02.2016 г.

Договор № 32-49671/23.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 23.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-54354/26.02.2016 г., публикувано на 26.02.2016 г.


Дата: 13.10.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-482

УИН номер на РОП: 00334-2015-0045

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на автомобилни гуми"

Решение № Р - 482/32-209256 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Обявление № 32-209261 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Документация, публикувана на 13.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 23.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.12.2015 г.

Решение № Р-588/32264215 от 10.12.2015 г., публикувано на 10.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 29.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 15.01.2016 г.

Договор № 32-11932/14.01.2016 г., публикуван на 15.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за сключен договор № 32-16532/20.01.2016 г., публикувана на 20.01.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-142852/18.05.2018 г. към договор № 32-11932/14.01.2016 г., публикувано на 21.05.2018 г.

Обявление за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение с рег. № 32-341359/23.11.2018 г., публикувано на 26.11.2018 г.


Дата: 13.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-483

УИН номер на РОП: 00334-2015-0044

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за структурните звена на Агенция "Митници"

Решение № Р - 483/32-209285 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г. Обявление № 32-209292 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Документация, публикувана на 13.10.2015 г.

Разяснение № 1, публикувано на 23.10.2015 г.

Решение за промяна Р-508/32-221273 от 27.10.2015 г., публикувано на 27.10.2015 г.

Коригирана документация, публикувана на 27.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, 18.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.01.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 20.01.2016 г.

Протокол № 3 и № 4, публикувани на 20.01.2016 г.

Решение № 28/32-16683/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г.

Решение № 29/32-16689/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г.

Решение № 30/32-16694/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 03.02.2016 г.

Договор № 32-35129/09.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 09.02.2016 г.

Договор № 32-38764/11.02.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.02.2016 г.

Договор № 32-44955/17.02.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 18.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-52006/24.02.2016 г. по обособени позиции № 1, № 2 и № 3, публикувано на 24.02.2016 г.

Обявление № 32- 131482/13.05.2016 г. за приключване на договор по обособена позиция № 3, публикувано на 13.05.2016 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 16.05.2016 г.

Обявление № 32-135164/17.05.2016 г. за приключване на договор по обособена позиция № 1, публикувано на 17.05.2016 г.

Обявление № 32-138976/20.05.2016 г. за приключване на договор по обособена позиция № 2, публикувано на 20.05.2016 г.


Дата: 12.10.2015 г.

 

Идентификационен номер на АМ: Р-480

УИН номер на РОП: 00334-2015-0043

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на бензин А 95Н и дизелово гориво"

Решение № Р - 480/32-207353 от 12.10.2015 г., публикувано на 12.10.2015 г.

Покана № 32-207375 от 12.10.2015 г., публикувана на 12.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 14.10.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.10.2015 г.

Доклад, публикуван на 14.10.2015 г.

Решение № Р - 484 от 14.10.2015 г., публикувано на 14.10.2015 г.

Договор № 32-238749/16.11.2015 г. с приложения, публикувано на 16.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-244247 от 20.11.2015 г., публикувано на 20.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-24375 от 24.01.2018 г., публикувано на 24.01.2018 г.


ДАТА: 09.10.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-479

УИН на АОП: 00334-2015-0042

Открита процедура с предмет: „Строителство на автомобилен паркинг за нуждите на Митническо бюро „София Изток"

Решение № Р-479 от 09.10.2015 г., публикувано на 09.10.2015 г.

Обявление за обществена поръчка № 32-206740 от 09.10.2015 г., публикувано на 09.10.2015 г.

Документация за участие, публикувана на 09.10.2015 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 09.10.2015 г.

Разяснение № 32-226693 от 02.11.2015 г., публикувано на 02.11.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 28.01.2016 г.

Решение № Р-46/32-24177/28.01.2016 г., публикувано на 28.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 12.02.2016 г.


ДАТА: 01.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН НА АОП: 00334-2015-0041

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция "Митници"

Решение № Р-464/32-198101 от 01.10.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Обявление № 32-198109 от 01.10.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Документация, публикувана на 01.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 30.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 03.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 03.12.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 03.12.2015 г.

Решение № Р-570/32-257603 от 03.12.2015 г., публикувано на 03.12.2015 г.

Решение № Р-571/32-257619 от 03.12.2015 г., публикувано на 03.12.2015 г.

Договор № 32-274574/18.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор № 32-272555/17.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-274608/18.12.2015 г. по обособоена позиция № 3, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-270037/15.12.2015 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Договор № 32-269649/15.12.2015 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-272543/17.12.2015 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-269936/15.12.2015 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Договор № 32-274607/18.12.2015 г. по обособена позиция № 9, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-269890/15.12.2015 г. по обособена позиция № 10, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 21.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение в размер на 3 %, публикувана на 05.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-12071/14.01.2016 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-11020/13.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12407/16.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12389/16.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12391 от 16.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12400 от 16.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12851 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12758 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12710 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 461

УИН № на АОП: 00334-2015-0040

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция „Митници": 1. Централно митническо управление, ул. „Г. С. Раковски" № 47; 2. Апартамент, ул. „Пиер Дегейтър" № 9, бл. 3, вх. 1; 3. Митница Столична, ул. „Веслец" № 84."

Решение № Р - 461, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-239011 от 16.11.2015 г., публикуван на 16.11.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-240423/17.11.2015 г., публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-241685/18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 460

УИН № на АОП: 00334-2015-0039

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция „Митници": 1. ТМУ Русе, бул. „Липник" № 117; 2. РУЦ Русе,ул. „Байкал" № 6."

Решение № Р - 460, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-246442 от 24.11.2015 г., публикуван на 24.11.2015 г.

 

Обявление за възложена поръчка № 32-247289/24.11.2015 г., публикувано на 24.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 09.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 459

УИН № на АОП: 00334-2015-0038

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници": Митническо бюро Враца, ул. „Васил Кънчов" № 80, гр. Враца."

Решение № Р - 459, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-240431 от 17.11.2015 г., публикуван на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-243190 от 19.11.2015 г., публикувано на 19.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 458

УИН № на АОП: 00334-2015-0037

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници": Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом" № 40, ет. 2, гр. Разград."

Решение № Р - 458, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-101101/12.04.2016 г., публикуван на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-121683/03.05.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.


ДАТА: 12.09.2015 Г.

Идентификационен номер на АМ: Р-432

УИН НА АОП: 00334-2015-0036

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на мрежово оборудване и сървъри за структурата на Агенция "Митници".

Решение № Р-432 /32-184329/, публикувано на 12.09.2015 г.

Обявление № 32-184333, публикувано на 12.09.2015 г. Документация, публикувана на 12.09.2015 г.

Разяснение № 32-192984 от 25.09.2015 г., публикувано на 25.09.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 25.11.2015 г.

Решение № Р-553/32-248697 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Решение № Р-554/32-248758 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Решение № Р-555/32-248760 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 10.12.2015 г.

Договор № 32-267073 от 12.12.2015 г., публикуван на 12.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 14.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-2687/06.01.2016 г. - ОП № 3, публикувано на 06.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 32-61334/07.03.2016 г., публикувана на 08.03.2016 г.


ДАТА: 27.08.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-410

УИН НА АОП: 00334-2015-0035

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р-410/32-170757, публикувано на 27.08.2015 г.

Обявление № 32-170778, публикувано на 27.08.2015 г.

Документация, публикувана на 27.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.10.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 5, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 6, публикуван на 11.11.2015 г.

Решение № Р - 527/32-234407 от 10.11.2015 г., публикувано на 11.11.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 25.11.2015 г.

Договор № 32-258980 от 04.12.2015 г., публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 07.12.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-274620/18.12.2015 г., публикувана на 18.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-364896/30.12.2016 г., публикувано на 30.12.2016 г.

 

ДАТА: 26.08.2015 г.

Идетнификационен номер на АМ: Р-433

УИН НА АОП: 00334-2015-0034

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 46 броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници".

Решение № Р-433/32-169911, публикувано на 26.08.2015 г.

Обявление № 32-169902, публикувано на 26.08.2015 г.

 

Документация, публикувана на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 06.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 06.11.2015 г.

Решение № Р-525/32-231113 от 06.11.2015 г., публикувано на 06.11.2015 г.

Договор № 32-249522 от 26.11.2015 г., публикуван на 27.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор № 32-249547 от 26.11.2015 г., публикуван на 27.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251151/27.11.2015 г. по обособени позиции с № 1 и № 3, публикувано на 27.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие по обособени позиции № 1 и № 3, публикувана на 30.11.2015 г.

Договор № 32-272597/17.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановена гаранция за участие по обособена позиция № 2, публикувана на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-274623/18.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикувана на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-49719/23.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувана на 23.02.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 32-274621/18.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикувана на 18.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-2655/06.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 06.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 21.03.2016 г.


 

ДАТА: 07.08.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-367 / 07.08.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0033

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Усъвършенстване на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция "Митници".

Решение № Р-367/32-153711/, публикувано на 07.08.2015 г.

Обявление № 32-153718, публикувано на 07.08.2015 г.

Документация, публикувана на 07.08.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 17.11.2015 г.

Решение № 535/32-239850, публикувано на 17.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 03.12.2015 г.

Договор № 32-270045/15.12.2015 г., публикуван на 15.12.2015 г.

 

Приложение № 1 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 2 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 3 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 4.1 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 4.2 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-702729/15.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2015 г.

Договор за възлагане на дейности на подизпълнител, публикуван на 13.01.2016 г.

Допълнително споразумение към договор за възлагане на дейности на подизпълнител, публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-33289 от 07.02.2017 г., публикувано на 07.02.2017 г.


ДАТА: 05.08.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-362/05.08.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0032

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на офис консумативи за копирни, печатащи и факс устройства на Агенция "Митници" и структурните й подразделения".

Решение № Р-362/32-15179/, публикувано на 05.08.2015 г.

Обявление № 32-152194, публикувано на 05.08.2015 г. Документация, публикувана на 05.08.2015 г.

Разяснение 1 /32-164589/ от 19.08.2015 г., публикувано на 19.08.2015 г.

Разяснение 2 /32-177768/ от 04.09.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 16.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.10.2015 г.

Решение за прекратяване P - 493/32-214218/19.10.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 05.11.2015 г.

ДАТА: 29.07.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-346/29.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0031

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на офис оборудване и обзавеждане за МП КАПИТАН АНДРЕЕВО"

Решение № Р-346 /32-146373/, публикувано на 29.07.2015 г.

Обявление № 32-146381, публикувано на 29.07.2015 г.

Документация, публикувана на 29.07.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.09.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.09.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.09.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 29.09.2015 г.

Решение № Р - 457/32-195650, публикувано на 29.09.2015 г.

Договор № 32-212812 от 16.10.2015 г., публикуван на 21.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-216551 от 21.10.2015 г., публикувано на 21.10.2015 г.

Информация за изпълнен договор изх. № 32-2545/05.01.2016 г., публикувано на 05.01.2016 г.

 

ДАТА: 23.07.2015 Г. Идентификационен номер на АМ: Р-335

УИН на АОП: 00334-2015-0030

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Агенция "Митници"

Решение № Р-335/32-142450/, публикувано на 23.07.2015 г.

Обявление № 32-142452, публикувано на 23.07.2015 г.

Документация, публикувана на 23.07.2015 г.

Анализ на мостра еталон по обособени позиции.

Разяснение 1 /32-161184/ от 14.08.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 23.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.12.2015 г.

Протокол № 2, част 1, публикуван на 14.12.2015 г.

Протокол № 2, част 2, публикуван на 14.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 14.12.2015 г.

Решение № Р-596, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-597, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-598, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-599, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-600, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-601, публикувано на 14.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 14.01.2016 г.

Договор № 32-34516/08.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 09.02.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 09.02.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 09.02.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 09.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 09.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 10.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-38846/11.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 11.02.2016 г.

Обявление № 32-60070/26.02.2018 г. за приключване на договор № 32-34516/08.02.2016 г., публикувано на 27.02.2018 г.


ДАТА: 17.07.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-328/17.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0029

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Абонаментно поддържане на ПП WEBBP „КОНТО" с две обособени позиции: обособена позиция № 1 с предмет „Абонаментно поддържане на Модул Конто 66 - Web версия на счетоводната подсистема" и обособена позиция № 2 „Абонаментно поддържане на модул Митнически складове за въвеждане и отчитане на движението на отнети и изоставени в полза на държавата стоки"

Решение № Р-328/32-137848/, публикувано на 17.07.2015 г.

Покана № 32-137865, публикувана на 17.07.2015 г.

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.08.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.08.2015 г.

Решение № Р-381/32-161225/ от 14.08.2015 г., публикувано на 17.08.2015 г.

Договор № 32-172134 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, публикуван на 31.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор № 32-172131 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, публикуван на 31.08.2015 г.

Информация за сключени договори № 32-174402/01.09.2015 г., публикувана на 01.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-172134 за обособена позиция № 1, публикувано на 27.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-45416/17.02.2017 г. за обособена позиция № 2, публикувано на 17.02.2017 г.


ДАТА: 07.07.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-316/07.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0028

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ : „ Изграждане на централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами за нуждите на Агенция „Митници" (NID) "

Решение № Р - 316(32-129103), публикувано на 07.07.2015 г.

Покана № 32-129109, публикувана на 07.07.2015 г.

"Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП", публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол №1, публикуван 15.07.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.07.2015 г.

Решение Р-322/32-136214/, публикувано на 15.07.2015 г.

Обявление за доброволна прозрачност, публикувано на 15.07.2015 г.

Договор №32-146326 от 29.07.2015 г., публикуван на 03.08.2015 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.08.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-74160 от 17.03.2017 г., публикувано на 20.03.2017 г.

ДАТА: 07.07.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-313/07.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0027

Открита процедура с предмет:

„Доставка на 20 броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р - 313, публикувано на 07.07.2015 г.

Обявление, публикувано на 07.07.2015 г.

Документация, публикувана на 07.07.2015 г.

Разяснение 1 (32-133533) от 13.07.2015 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Разяснение 2 /32-154579/ от 07.08.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 09.09.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 09.09.2015 г.

Решение № Р-424/32-180775 от 09.09.2015 г., публикуваано на 09.09.2015 г.

Договор № 32-200900 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 05.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Договор № 32-200918 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 05.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Договор № 32-200910 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 05.10.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 12.10.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-211549 от 15.10.2015 г., публикувано на 15.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 21.03.2016 г.


ДАТА: 02.07.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-304/02.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0026

Открита процедура с предмет: „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция „Митници" и териториалните й поделения"

Решение № Р - 304, публикувано на 02.07.2015 г.

Обявление, публикувано на 02.07.2015 г.

Документация, публикувана на 02.07.2015 г.

Разяснение 1 /32-143350/ от 24.07.2015 г., публикувано на 24.07.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикувано на 06.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

Протокол № 4 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

Протокол № 5 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

Решение № Р - 471/32-202716/06.10.2015 г., публикувано на 06.10.2015 г.

Договор № 32-224858 от 30.10.2015 г., публикуван на 30.10.2015 г.

Приложения към договор № 32-224858, публикувани на 30.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 02.11.2015 г.

Договор № 32-235963/12.11.2015 г. за обособена позиция № 2 с приложения, публикуван на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, публикувана на 16.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие по обособена позиция № 2, публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-114678/27.04.2017 г., публикувано на 27.04.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-114694/27.04.2017 г., публикувано на 27.04.2017 г.

ДАТА: 26.06.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-289/26.06.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0025

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Агенция „Митници "

Решение № Р - 289, публикувано на 26.06.2015 г.

Обявление, публикувано на 26.06.2015 г.

Документация, публикувана на 26.06.2015 г.

Решение Р-318 за промяна, публикувано на 10.07.2015 г.

Коригирана документация, публикувана на 10.07.2015 г.

Разяснение 1/32-139966 от 21.07.2015 г., публикувано на 21.07.2015 г.

 

Протокол №1, публикуван на 08.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 23.09.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 19.10.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 19.10.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 19.10.2015 г.

Решение Р - 491, публикувано на 19.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.11.2015 г.

Договор № 32-269494/15.12.2015 г., публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Приложение 1, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 2.1, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 2.2, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 3, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 4, публикувано на 15.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-1597/06.01.2016 г., публикувано на 06.01.2016 г.


 

Дата: 25.06.2015 г.

УИН АОП: 00334-2015-0024

Документация за участие в обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на офис оборудване и обзавеждане за нов митнически и ТИР терминал на Митница Свиленград"

Решение Р-281/25.06.2015 г., публикувано на 25.06.2015 г.

Обявление, публикувано на 25.06.2015 г.

Разяснение 1 /32-128413 от 07.07.2015 г./, публикувано на 07.07.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 29.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол №2, публикуван на 20.08.2015 г.

Протокол №3, публикуван на 20.08.2015 г.

Протокол №4, публикуван на 20.08.2015 г.

Решение Р-391/32-165230/ от 20.08.2015 г., публикувано на 20.08.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 03.09.2015 г.

Договор № 32-176537 от 03.09.2015 г. с приложения, публикуван на 03.09.2015 г.

Обявление за възложена поръчка рег. №32-179344 от 08.09.2015 г., публикувано на 08.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 19.11.2015 г.


Дата: 24.06.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-275/23.06.2015 г.

УИН № на АОП: 00334-2015-0023

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за измерване в движение на обща маса и осево натоварване на моторни превозни средства за преминаването им през линията на контрол по пътни такси и разрешителни режими"

Решение № Р-275/23.06.2015 г., публикувано на 24.06.2015 г.

Обявление, публикувано на 24.06.2015 г.

Документация, публикувана на 24.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.08.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 07.08.2015 г.

Протокол №2, публикуван на 07.08.2015 г.

Решение Р-368 /32-154549/ от 07-08.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Договор рег. № 32-167944 от 24.08.2015 г. с приложения, публикуван на 25.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-169510 от 26.08.2015 г., публикувано на 26.08.2015 г.

Освобождаване на гаранция за участие на ЕСИТ ООД, след сключване на договор, публикувано на 26.08.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 32-167944/08.12.2015 г., публикувана на 08.12.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 23.02.2016 г.


 

ДАТА: 18.06.2015 г.

УИН № на АОП: 00334-2015-0022

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Поддръжка, диагностика и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на товари и моторни превозни средства", публикувана на 18.06.2015 г.

Решение № Р-269 и покана

"Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП", публикувано на 23.06.2015 г. Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Решение № Р-290 от 26.06.2015 г., публикувано на 26.06.2015 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 14.07.2015 г.

 

Договор № 32-128897 от 07.07.2015 г. по обособена позиция №1, публикуван на 23.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-229467/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.

 

Договор № 32-128922 от 07.07.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-229481/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.


ДАТА: 28.05.2015 Г.

Идент. № на АОП: Р - 235

УИН № на АОП: 00334-2015- 0021

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво и гориво за отопление".

Решение № Р - 235, публикувано на 28.05.2015 г.

Обявление, публикувано на 28.05.2015 г.

Документация, публикувана на 28.05.2015 г.

Разяснение 1 (32-120368 от 26.06.2015 г.), публикувано на 26.06.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 20.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.08.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 03.09.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 03.09.2015 г.

Решение № Р - 418, публикувано на 03.09.2015 г.

Решение № Р - 419, публикувано на 03.09.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.09.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 18.09.2015 г.

Договор № 32-225880 от 02.11.2015 г., публикуван на 02.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 02.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-232826/09.11.2015 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-119090/28.04.2016 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 185

УИН № на АОП: 00334-2015-0020

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на ЦМУ и Митница Столична:

1. Административна сграда на Агенция "Митници" - ул. "Г.С.Раковски" № 47, общ. София-град;

2. Административна сграда на Митница Столична - ул. "Веслец" № 84, общ. София-град;

3. Митническо бюро София - Запад, бул. "Рожен" № 41, общ. София-град;

4. Апартамент на ул. "Пиер Дегейтър" № 9, общ. София-град"

 

Решение № Р - 185, публикувано на 07.05.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 15.05.2015 г.

Договор № 32-232848 от 09.11.2015 г., публикуван на 09.11.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-233961 от 10.11.2015 г., публикувана на 10.11.2015 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 184

УИН № на АОП: 00334-2015-0019

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе:

1. Адм. сграда на Митница Русе - ул. „Липник" № 117, общ. Русе;

2. Адм. сграда на Митница Русе - пл. „Стамболийски" № 1, общ. Русе;

3. Регионален учебен център Русе - ул. „Байкал" № 6, общ. Русе;

4. ГКПП Дунав мост, Зона Изток - общ. Русе;

5. Почивна база с. Сандрово - общ. Русе."

 

Решение № Р - 184, публикувано на 07.05.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 18.05.2015 г.

Договор № 32-179348 от 08.09.2015 г., публикуван на 08.09.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-181089 от 09.09.2015 г., публикувана на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10, 11 и 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 09.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 183

УИН № на АОП: 00334-2015-0018

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе:

1. Адм. сграда на Митнически пункт гр. Силистра - ул. „Шишман" № 5, общ. Силистра;

2. Адм. помещения Пристанище гр. Силистра - ул. „Пристанищна" № 4, общ. Силистра."

 

Решение № Р - 183, публикувано на 07.05.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 15.05.2015 г.

Договор № 32-210782 от 15.10.2015 г., публикуван на 15.10.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-211546, публикувана на 15.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 11 и м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


ДАТА: 22.04.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-166

УИН № на АОП: 00334-2015- 0017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи, произведени от фирма Smiths & Heimann ".

Решение № Р-166, публикувано на 22.04.2015 г.

Обявление, публикувано на 22.04.2015 г.

Документация, публикувана на 22.04.2015 г.

Решение № Р - 242 от 03.06.2015 г. за прекратяване, публикувано на 03.06.2015 г.

 


ДАТА: 16.04.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 152

УИН № на АОП: 00334-2015-0016

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години за следните обекти на Митница Столична:

1. МБ Перник, ул. "Владайско въстание" № 1 - общ. Перник;

2. МП Стрезимировци, с. Стрезимировци, ГКПП - общ. Трън"

Решение № Р - 152, публикувано на 16.04.2015 г.

Становище от АОП по чл.19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 21.04.2015 Г.

Решение № Р - 141/32-71182 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


ДАТА: 16.04.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 154

УИН № на АОП: 00334-2015-0014

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Столична:
1. Митническо бюро Драгоман, ул. "Н. Вапцаров" № 7 - общ. Драгоман;
2. Митническо пункт Калотина - общ. Драгоман;
3. Почивна база Копривщица - ул. „Петко Кълев" № 15, общ. Копривщица.

Решение № Р - 154, публикувано на 16.04.2015 г.

Становище от АОП по чл.19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 21.04.2015 Г.


Решение № Р - 142/32-71191 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


ДАТА: 16.04.2015 Г.

Идент. № на АМ: Р - 153

УИН № на АОП: 00334-2015-0015

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Столична, обект Митническо бюро Ботевград"

Решение № Р - 153, публикувано на 16.04.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 08.05.2015 г.

Решение № Р - 139/32-71173 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 122
УИН № на АОП: 00334-2015-0013
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обект Административна сграда на Митница Варна"
Решение № Р - 122, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-193875 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-314374/30.10.2018 г.


Дата:31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 121
УИН № на АОП: 00334-2015-0012
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обект Митническо бюро Шумен"
Решение № Р - 121, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-194593 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 16.10.2018 г.

Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 124
УИН № на АОП: 00334-2015-0011
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обекти: Школа за митнически кучета МБ Добрич, ПБ Дуранкулак и ПБ Балчик"


Решение № Р - 124, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Решение № Р - 140/32-71177 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.

 


Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 120
УИН № на АОП: 00334-2015-0010
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митническо бюро Габрово"
Решение № Р - 120, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-193866 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-337967/21.11.2018 г., публикувано на 22.11.2018 г.

Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 125
УИН № на АОП: 00334-2015-0009
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

 

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, митническо бюро Ловеч"
Решение № 125, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-189768 от 18.09.2015 г., публикуван на 18.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-337971/21.11.2018 г., публикувано на 22.11.2018 г.

Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 123
УИН № на АО: 00334-2015-0008
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митническо бюро Горна Оряховица"
Решение № Р - 123, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-98447/08.04.2016 г., публикуван на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-121684/03.05.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.


ДАТА: 27.03.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-110

УИН № на АОП: 00334-2015-0007

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митнически пункт Сомовит"

Решение № Р - 110, публикувано на 27.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Решение № Р - 143/32-71198 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


ДАТА: 25.03.2015 Г.

Идентификационен № на АМ: Р-104

УИН № на АОП: 00334-2015-0006

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Решение № Р - 104, публикувано на 25.03.2015 г.

Обявление, публикувано на 25.03.2015 г.

Документация, публикувано на 25.03.2015 г.

Разяснение 1 (32-64832) от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Протокол №1 от 14.05.2015 г., публикуван на 14.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.06.2015 г.

Протокол №2, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №3, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №4, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №5, публикуван на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №1, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №2, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №3, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №4, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №5, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №6, публикувано на 01.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 20.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.08.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-161240/14.08.2015 г., публикувана на 17.08.2015 г.

 

Договор №32-150075 от 04.08.2015 г. позиция №4 М ВАРНА, публикуван на 04.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публкувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

ДАТА: 11.03.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-92

УИН № на АОП: 00334-2015-0005

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция „Митници ".

Решение № Р-92, публикувано на 11.03.2015 г.

Обявление, публикувано на 11.03.2015 г.

Документация, публикувана на 11.03.2015 г.

Разяснение 1 (32-53332 от 26.03.2015 г.), публикувано на 26.03.2015 г.

Разяснение 2 (32-60889 от 06.04.2015 г.), публикувано на 06.04.2015 г.

Разяснение 3 (32-63542 от 09.04.2015 г.), публикувано на 09.04.2015 г.

Разяснение 4 (32-64830) от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Протокол №1 от 15.05.2015 г., публикуван на 15.05.2015 г.

Допълнение към протокол №1 от 20.05.2015 г., публикуван на 20.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 08.06.20154 г.

Протокол №2, публикуван на 07.07.2015 г.

Протокол №3, публикуван на 07.07.2015 г.

Протокол №4, публикуван на 07.07.2015 г.

Протокол №5, публикуван на 07.07.2015 г.

Решение № Р-314 (32-128744) от 07.07.2015 г. за прекратяване на обособена позиция №11, публикувано на 07.07.2015 г.

Решение № Р-315(32-128748) от 07.07.2015 г. за класиране на участниците, публикувано на 07.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 13.08.2015 г.

Обявление за възложена поръчка /32-161218/ 14.08.2015 г., публикувано на 17.08.2015 г.

 

Договор №32-157222/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300532/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157229/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300507/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

Договор №32-157214/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300488/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157211/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299047/26.10.2017 г., публикувано на 26.10.2017 г.

 

Договор №32-157230/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300467/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-158791/13.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300446/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157212/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299056/26.10.2017 г., публикувано на 26.10.2017 г.

 

Договор №32-157215/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300419/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-158807/13.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300381/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-156421/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300352/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 25.08.2015 г.

 

ДАТА: 10. 03.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-88

УИН № на АОП: 00334-2015-0004

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ И МИТНИЦА ЛОМ"

Решение № Р-88, публикувано на 10.03.2015 г. Обявление, публикувано на 10.03.2015 г.

Документация, публикувана на 10.03.2015 г.

Разяснение №1 (32-68545) от 20.04.2015 г., публикувано на 20.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.05.2015 г.

Решение Р 296 за обособена позиция №1, публикувано на 01.07.2015 г.

Решение Р 295 за обособена позиция №2, публикувано на 01.07.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 20.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.08.2015 г.


 

ДАТА: 05.02.2015 Г.

Идентификационен № на АМ: Р-37

УИН № на АОП:00334-2015-0003

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Въоръжена денонощна охрана на обекти, собственост на Митница Свиленград".

Решение №Р-37, публикувано на 05.02.2015 Г.

Обявление, публикувано на 05.02.2015 г.

Документация, публикувана на 05.02.2015 г.

Разяснение 1/16.02.2015 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Разяснение 2/19.02.2015 г., публикувано на 19.02.2015 г.

Решение № -56, публикувано на 19.02.2015 г.

Разяснение 3 / 25.02.2015 г., публикувано на 25.02.2015 г.

Протокол № 1 от 06.04.2015 г., публикуван на 06.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.05.2015 г.

Протокол №2 от 16.04.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г.

Протокол №3 от 27.04.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г.

Протокол №4 от 04.05.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г.

Протокол №5 от 08.05.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г.

Решение №Р-203/32-84856 от 13.05.2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

 

Договор №32-100928 от 02.06.2015 г. с приложения, публикуван на 03.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 08.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 04.06.2015 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 12.06.2015 г.

Допълнително споразумение Рег № 32-89094/31.03.2017 г. към договор с Рег. № 32-100928/02.06.2015 г., публикувано на 03.04.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-157119/01.06.2018 г. към договор с Рег. № 32-100928/02.06.2015 г., публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за изменение № 32-341376/23.11.2018 г., публикувано на 27.11.2018 г.


ДАТА: 30.01.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-28

УИН № на АОП: 00334-2015-0002

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници"".

Решение № Р-28: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646048&newver=2

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646049&newver=2

Документация

Протокол №1 от 24.02.2015 г., публикуван на 09.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти , публикувано на 21.03.2015 г.

Протокол №2 от 21.03.2015 г., публикуван на 14.04.2015 г.

Протиокол №3 от 25.03.2015 г., публикуван на 14.04.2015 г.

Решение № Р-146 от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Договор № 32-78106 от 04.05.2015 г. с приложения, публикуван на 05.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за сключен договор, публикувана на 08.05.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.05.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-129341 от 12.05.2017 г., публикувано на 12.05.2017 г.

 


ДАТА: 21.01.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 11

УИН номер на РОП: 00334-2015-0001

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Митници""

 

Разяснение 1 / 26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 11.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти , публикувано на 20.03.2015 г.

Протокол №2, публикуван на 26.03.2015 г.

Протокол №3, публикуван на 26.03.2015 г.

Решение №Р-105/26.03.2015 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 21.04.2015 г.

 

Договор № 32-64826 от 14.04.2015 г. с приложение, публикуван на 21.04.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 28.04.2015 г.

 

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 17.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 17.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-334889/30.11.2016 г. към договор № 32-64826/14.04.2015 г., публикувано на 14.12.2016 г.


 

Дата на публикуване: 27.11.2018 21:23
Последна актуализация: 18.11.2022 02:24