Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EM7
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNI02N0
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Стоки в личния багаж

СТОКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ТРЕТИ ЗА ЕС СТРАНИ
 

Съгласно чл. 58, от ал. 4 до ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 51а от Правилника за прилагане на ЗДДС, чл. 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на системата на Общността за митнически освобождавания  и чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за акцизите и данъчните складове, се допуска освобождаване от ДДС, вносни сборове и акциз при внос на стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, които нямат търговски характер, до определени парични прагове и количествени лимити.

За „внос с нетърговски характер" се счита вносът, който отговаря на следните условия:

- не се извършва редовно;

- състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци;

- видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

На основание горепосочените разпоредби паричните прагове за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, са в размер до:

- 300 евро или равностойността им в български лева за пътници, пресичащи сухопътни граници;

- 430 евро или равностойността им в български лева за морски и въздушни пътници.

„Въздушни пътници" и „морски пътници" са пътници, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване.

Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични нужди на пътника, се освобождават без да се вземат предвид определените парични прагове.

За целите на паричните прагове, стойността на отделна вещ не може да бъде разделяна.

Освен стоки до посочените парични прагове, всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе и:

            а) тютюневи изделия:

- 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;

- 50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

- 100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

- 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

            б) алкохол и алкохолни напитки:

- общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

-  общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%;

                        - общо 4 литра непенливо вино;

                        - 16 литра бира.

Всяка комбинация от тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100 % от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

Следва да отбележим, че по отношение на екипажите на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия се прилагат намалени парични прагове и количествени лимити.

Освободен е вносът и на горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

Паричните и количествените прагове се прилагат и в случаите, когато пътуването между държави-членки включва преминаване транзит през територията на трета страна или започва от трета територия, освен в случаите, когато пътникът може да докаже, че транспортираните в багажа стоки са обложени с ДДС в държавата-членка където са придобити и не са обект на възстановяване на ДДС. Прелитане без кацане не се счита за транзит.

 

Имайте предвид още ...

Повече информация за пренасяне на акцизни стоки можете да намерите в специалната секция

Моля имайте предвид, че и за други стоки са възможни специфични ограничения. За целта вижте и другите секции в Информация за пътуващи


Скъпи вещи в багажа - често задавани въпроси по тази тема можете да откриете ТУК.

Полезна информация за пътуващите можете да намерите на страницата на Европейската комисия Данъчно облагане и Митнически съюз (TAXUD).

 

 

 

Дата на публикуване: 08.02.2018 15:16
Последна актуализация: 21.11.2022 00:21
Дата на публикуване: 03.01.2018 13:16
Последна актуализация: 13.04.2023 16:53