Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHIAD2
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JC47
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Контрол върху пратки от(за) ЕС и в страната

Имат ли право митническите органи да проверяват пратки движещи се във вътрешността на страната?

За целите на контрола за спазване на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), митническите органи имат право да селектират, спират и извършват физически проверки на съдържанието на всяка пратка движеща се във вътрешността на страната за наличие на забранени акцизни стоки. За предотвратяване и разкриване на акцизни нарушения, митническите органи могат да осъществяват контрол на пратките в офисите, складовите и логистични центрове на пощенските оператори и по време на транспортиране.

(на основание чл. 99а, 102, 103 и 104 от ЗАДС и чл. 12 и 110 от ДОПК)

 

Имат ли право митническите органи да проверяват пратки от/за страни членки на Европейския съюз?

Митническите органи имат право да проверяват пратки от/за страни членки на Европейския съюз по аналогичен ред и начин, както пратките движещи се във вътрешността на страната.

 

Колко време отнема проверката на пратка?

Митническите органи извършват проверка на съдържанието на пратки за наличие на забранени акцизни стоки като контролните действия не водят до забавяне на доставката. В отделни случаи митническите органи могат да разпоредят на пощенския оператор спиране на пратка за срок не по-дълъг от три дни. В срока митническите органи извършват проверка на съдържанието.

(на основание чл. 99а, ал. 5 и 6 от ЗАДС)

 

Уведомява ли се получателя и изпращача за спиране и проверка на пратка?

Проверките на пратки за наличие на забранени акцизни стоки се извършват без да е необходимо да бъдат уведомявани получател или изпращач на стоките. В отделни случаи митническите органи могат да разпоредят и на пощенския оператор да отвори и провери съдържанието на пратка без знанието и разрешението на получател или изпращач. Проверката се извършва в обект с постоянно видеонаблюдение и в присъствието на свидетели, като след приключване на контрола, пощенския оператор изготвя протокол и уведомява митническите органи за установените факти и обстоятелства.

(на основание чл. 99а, ал. 7 от ЗАДС)

 

Документира ли се спирането и проверката на пратка?

Във всеки един случай на спиране и проверка на пратка, митническите органи изготвят протокол за извършена акцизна проверка. В рамките на контролните действия участват минимум двама митнически служители, в присъствието на представител/и на пощенския оператор или транспортната фирма, извършваща превоз на стоките. В случаите, когато митническите органи разпореждат на пощенския оператор да отвори и провери пратка, същия изготвя протокол.

(на основание чл. 50 от ДОПК и чл. 99а, ал. 7 от ЗАДС)

Дата на публикуване: 18.07.2023 15:19
Последна актуализация: 20.07.2023 18:39