Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1SC2
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1SS6
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Митнически режими и процедури

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г.

МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задължителни електронни транзакции, уеднаквява митническите процеси на ниво ЕС, между митническите администрации на държавите членки и налага електронна комуникация между митническите органи и икономическите оператори и Европейската Комисия.

На 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз са публикувани Делегираният регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС (ДР) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС (РИ). Двата регламента осигуряват прилагането на МКС от 1 май 2016 г.

На 15.03.2016 г. в бр. L 69/1 на Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Делегираният регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г. (ПДР).

Преходните правила ще се прилагат от 1 май 2016 г. до подобряването или въвеждането на съответната информационно технологична система.

В изпълнение на чл. 280 от МКС с Решение за изпълнение на Комисията от 29.04.2014 г. се установява работна програма (РП) за МКС, в която се съдържа списък с електронните системи, които следва да бъдат разработени в тясно сътрудничество от държавите членки и Комисията, с цел МКС да стане приложим на практика, като последната система ще бъде въведена в края на 2020 г.

 

Основните промени и преходните разпоредби, които се прилагат от  1 май 2016 г. по отношение на:

Дата на публикуване: 06.03.2020 10:27
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FK1