Кариера

Уважаеми граждани,

 

Агенция „Митници” е една от най-старите държавни институции в България с утвърдени традиции, стабилна организационна среда и корпоративна култура, характеризираща се с професионализъм, уважение, толерантност и кариерно израстване.

 

Постъпването на работа в Агенция „Митници” се осъществява по два начина:

  1. Чрез провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавни служители, съгласно изискванията на Закона за държавния служител, по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и в изпълнение на Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“;
  2. Чрез подбор по документи за назначаване на служители по трудово правоотношение, съгласно изискванията на Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта и Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“.

 

Митнически служител може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация.


Митническите служители не могат:

  • да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
  • да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения;
  • да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

 

Митническите служители, които заемат длъжност по служебно правоотношение, трябва да отговарят и на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Кандидатите за заемане на държавна служба в митническата администрация подават писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 и всички необходими документи по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Желаещите да обвържат професионалната си реализация с нашата организация, приветстваме искрено и вярваме, че работата при нас ще Ви даде възможност за професионално израстване и кариера.

 

Желаем Ви успех!

Дирекция „Управление на човешките ресурси”


 
Контакти
Дирекция „Управление на човешките ресурси”


Телефони:

02/9859 4206

02/9859 4024

02/9859 4368

02/9859 4094

02/9859 4534

02/9859 4348

02/9859 4068


Е-mail: hr@customs.bg
 
 

Формуляри за участие в конкурс:

Download Icon
Заявление за участие
Download Icon
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС