Регулация в интернет

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ В ИНТЕРНЕТ

 

Забрана за публикуване


Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикуването на обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено.

 

За кои акцизни стоки се отнася забраната за публикуване на обяви и съобщения?


Акцизни стоки по смисъла на чл. 2 от ЗАДС са:


-    Алкохол и алкохолни напитки:

 •     Бира;
 •    Тихи вина;
 •     Шумящи вина;
 •     Други ферментирали напитки;
 •     Междинни продукти по смисъла на ЗАДС;
 •     Етилов алкохол (алкохол);

 

-    Тютюневи изделия:

 •     Пури и пурети;
 •     Цигари;
 •     Тютюн за пушене (за лула и цигари), включително изделията за пушене с водна лула (наргиле);
 •     Нагреваеми тютюневи изделия;
 •     Отпадъци от тютюн;

 

-    Енергийни продукти


-    Електрическа енергия

 

Изключения


Забраната не се отнася единствено за търговци, предлагащи алкохолни напитки чрез електронен магазин по смисъла на § 1, т. 87 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, когато стоките са с бандерол, когато такъв е задължителен, или дължимият акциз е заплатен.


Задължения на лицата, предоставили услугата за публикуване на обяви/съобщения


Лицата, предоставили услугата за публикуване на обяви/съобщения в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки и отпадъци от тютюн са длъжни да премахват информацията в срок до три дни от публикуването и да контролират публикуването на подобни обяви/съобщения, включително чрез забрана или ограничаване на достъпа на използвани за целта телефонни номера, IP адрес и адрес на електронна поща.


Какви са последиците при констатиране на нарушение на законовите изисквания


Лицата, публикували обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки и отпадъци от тютюн, както и лицата, предоставили услугата за публикуване на такива обяви/съобщения се наказват с глоба за физическите лица в размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 2000 лв., а имуществената санкция - в размер от 5000 до 10 000 лв.


В допълнение, когато обяви и съобщения, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки не са премахнати в тридневен срок от тяхното публикуване, директорът на Агенция „Митници" или оправомощено от него лице издава решение за преустановяване на нарушението чрез временно спиране (блокиране) на достъпа до съответните интернет страници, на които са публикувани обявите/съобщенията.


Това решение се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници" на датата на издаването му.


Лицата, предоставили услугата за публикуване на такива обяви/съобщения в електронен вид се смятат за уведомени в деня на публикуването.


Когато в 7-дневен срок от публикуване на решението информацията за продажбата на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн не е премахната, директорът на Агенция „Митници" или оправомощено от него лице отправя искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат (блокират) временно достъпа до съответните интернет страници.


Срокът за спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците е от 7 дни до един месец.


Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като определя срока за спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници" на датата на получаването му.


Лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени в деня на публикуването и са длъжни да спрат (блокират) достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.


Описаната процедура за спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците се прилага и когато лицето, предоставило услугата за публикуване на обяви/съобщения не може да бъде установено или услугата се предоставя от място извън страната.


В случай на неизпълнение на разпореждането на съда, лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги се наказват с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 5000 до 15 000 лв.

 

По-подробна информация може да намерите в Закона за акцизите и данъчните складове (чл. 99, ал. 6-17 и чл. 120, ал. 5 и 6).