Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F1GO4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPR8B1
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

Тарифни квоти

 

Обща информация за тарифните квоти за внос и указания за работа с консултационния модул QUOTA/КВОТА на Европейската комисия

 

Тарифната квота представлява преференциална тарифна мярка, изразяваща се в прилагане на намалено или нулево мито в рамките на определено количество или стойност на вноса, валидна за определен период и за определен произход.
Законодателството на Европейския съюз предвижда  два режима за администриране на тарифните квоти за внос:

- управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал-пръв обслужен” съгласно чл. 49-54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- управлявани на базата на вносни лицензи съгласно законодателството в областта на Общата селскостопанска политика.

 

Независимо от режима на администриране (“пръв пристигнал-пръв обслужен” или вносни лицензи), всяка тарифна квота се характеризира с т.нар. Order номер/пореден номер на квотата – представлява шестзначен цифров код, който се попълва в елемент от данни 99 01 на митническата декларация за допускане за свободно обращение.

 

Справка за състоянието на тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал-пръв обслужен“, може да се направи в базата данни КВОТА на ЕС, като се посочи съответния за тарифната квота Order номер/пореден номер на квотата: Консултационен модул КВОТА на ЕС 

 

 

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:26
Последна актуализация: 28.03.2024 11:33