Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0ID4
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0AO2
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Облагане на пратки

 

Пощенските и куриерските пратки от трети страни минават през митнически контрол и в някои случаи подлежат на митническо облагане, въпреки че за тях в европейското митническо законодатество и ДДС законодателството са предвидени и някои облекчения.

 

Облагане на пощенски и куриерски пратки, обект на дистанционна продажба

От 1.07.2021 г. Европейското законодателство предвижда два прага за облагане на пощенски и куриерски пратки от трети страни,  които са обект на дистанционна продажба  и са с получател физическо лице.

Пратки със собствена стойност до 150 EUR – за тях се дължи ДДС  съгласно ставката за съответната стока (в България повечето стоки и услуги се облагат с ДДС в размер на 20%). Тези пратки са освободени от мито по силата на членове 23-24 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Пратки със собствена стойност над 150 ЕUR – за тях се дължи мито и ДДС спрямо съответните ставки.

С мито се облагат стоките, които идват на територията на Европейския съюз (ЕС) от трети страни (нечленки на ЕС).

Ставката (размерът, процентът) на митото зависи от стоката и държавата на произход.

Справка за ставката може да се направи в консултационен модул ТАРИК, като националните мерки (такива като акцизи и ДДС) са интегрирани в Консултационен модул ТАРИК на България.

Информация как да се ориентирате за митническия код на стоката и съответното мито можете да видите ТУК.

Мито се начислява върху стойността на стоките увеличена с другите разходи по доставката.

ДДС от внос се начислява съгласно ставката за съответната стока (в България повечето стоки и услуги се облагат с ДДС в размер на 20%). Данъчната основа за начисляване на ДДС включва стойността на стоката, увеличена с разходите по доставката и начисленото мито.

 

Облагане на подаръци, изпратени от трети страни

 

Подаръците са особен вид пратка, която съдържа стоки (нови или употребявани), която се изпраща от физическо лице извън ЕС  до физическо лице в ЕС и за която няма плащане, т.е. не е обект на търговия.

Законът за данък върху добавената стойност предвижда освобождаване от заплащане на ДДС на подаръци с обявена стойност до 45 EUR.

За подаръци с по-висока от 45 EUR се заплащат данъци.

Информацията подлежи на допълване и това ще се случи възможно най-скоро. Благодарим ви за търпението.

 

 

Лични вещи, изпратени в пощенска или куриерска пратка

Личните вещи, които едно лице изпраща от трета страна до себе си или до свои близки, не се третират като специален вид пратка, те попадат в категорията на пратки от физическо до физическо лицe. Т.е. пратки с обявена стойност до 45 EUR подлежат на освобождаване от данъци. За тези пратки също така се прилагат и разпоредбите за безмитен внос на лично имущество.

 

Износ на стоки в пощенски пратки, които не подлежат на облагане с износни мита

На основание чл. 158 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) и във връзка с чл. 141, параграф 4 от Делегиран регламент (EC) № 2015/2446, стоките в пощенска пратка, чиято стойност не надвишава 1 000 EUR, които не подлежат на облагане с износни мита, се считат за декларирани за износ чрез извеждането им от митническата територия на Съюза, включително и стоките, съдържащи се в EMS пратки.

 

               

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 12.05.2021 16:52
Последна актуализация: 13.04.2023 16:35