Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAC7
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAI3

Консултационен модул ТАРИК

Обща информация за ТАРИК и указания за работа с консултационните модули ТАРИК на ЕС и ТАРИК на България.

От датата на присъединяване към Европейския съюз, България възприе и прилага изцяло Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на ЕС, както и прилаганите антидъмпингови и защитни мерки.


Справка за прилаганите по вноса и износа мерки могат да бъдат направени в базата данни ТАРИК на ЕС (TARIC - Tarif Intégré de la Communauté), която е достъпна чрез страницата на Европейската Комисия в Интернет ТУК.


Търсенето се осъществява по два начина:


•    чрез кода на стоката по ТАРИК или
•    чрез описание на стоката.


Законовото основание за ТАРИК се съдържа в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален вестник на ЕC L 256/1987, със съответните изменения).


ТАРИК се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни от ГД “Данъци и митнически съюз” към държавите членки. По този начин се гарантира незабавна и коректна информация, която се интегрира в националните митнически информационни системи.


ТАРИК на ЕС не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от държавите членки други държавни вземания като ДДС, акцизи и такси.


•    Примери за интерпретиране на информацията, съдържаща се в ТАРИК на английски език може да видите ТУК.          
•    Консултационен модул ТАРИК на ЕС може да видите ТУК.          
•    Консултационен модул ТАРИК на България може да видите ТУК.
           

ВАЖНО!!!

Поради възникнала функционална грешка в Калкулационния модул на ТАРИК БГ от 01.01.2022 г. до 06.01.2022 г. не се обработваше предвидената мярка 724 по Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (Регламент (ЕС) № 517/2014). Проблемът е отстранен с временно решение от разработчика на системата. Стоките в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 вече могат да се декларират в МИСВ. Към момента, поради невъзможност да се визуализират условията по регламента Регламент (ЕС) № 517/2014 в Консултационния модул ТАРИК БГ, за проверка на предвидените условия и съответните към тях сертификати, следва да се ползва Консултационния модул ТАРИК на ЕС, достъпен на страницата на Европейската комисия на Интернет адрес:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp   

Дата на публикуване: 15.11.2018 17:11
Последна актуализация: 07.01.2022 11:01