Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18H5
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18D1
Публични покани - 2016г. Публични покани - 2015г. Публични покани - 2014г.

Публични покани - 2014г.

0009/EИ12/157/02.12.2014 г.
Публична покана ID 9036941 и приложения към нея за: „Дейности за информация и публичност" по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)", публикувана на 02.12.2014 г.

Разяснение № 1, публикувано на 05.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.


0008/93/1637/01.12.2014г.

Публична покана ID9036876 и приложения към нея за: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM /UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 01.12.2014 г.

Разяснение 1, публикувано на 05.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията по чл.101 г, ал. 4 от ЗОП, публикуван на 23.12.2014 г.

Договор №1602/56 от 29.12.2014 г., публикуван на 09.01.2015 г.

Приложение към договора №1

Приложение към договора №2

Приложение към договора №3

Приложение към договора №4

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


 

 

0007/93/115/21.11.2014 г.
Публична покана ID 9036408 и приложения към нея за: „Удостоверяване на електронен подпис /издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис/", публикувана на 21.11.2014 г.

0006/93/1323/04.11.2014 г

Публична покана ID 9035565 и приложения към нея за: "Избор на борсов посредник"

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.11.2014 г.

Договор № 1603/158 от 18.11.2014г., публикуван на 17.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.


0005/EИ12/137/04.11.2014 г.

 

Публична покана ID 9035560 и приложения към нея за: „Дейности за информация и публичност" по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)"

Протокол от работата на комисията, 27.11.2014 г.


0004/№93/1434 от 03.11.2014 г.
Публична покана ID 9035443 и приложения към нея за:
Доставка и монтаж на климатици в обекти на Агенция "Митници".

Разяснение 1 от 07.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.

Договор № 32-11733 от 22.01.2015 г. с приложение, публикуван на 23.01.2015 г.

Договор № 32-11720 от 22.01.2015 г. с приложение, публикуван на 23.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

 

 

Договор № 32-11724 от 22.01.2015 г. с приложение, публикуван на 23.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.


0003/№ 93/1511/31.10.2014 г.

Публична покана ID 9035398 и приложения към нея за: „Осигуряване на комплексно обслужване на работниците и служителите в Агенция „Митници" от служба по трудова медицина"

Разяснение от 04.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.12.2014 г.

Договор № 32-8847 от 16.01.2015 г., публикуван на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.


0002/№ 93/1323/21.10.2014 г.

Публична покана ID 9034970 и приложения към нея за: "Избор на борсов посредник".

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.11.2014 г.


0001/№ ЗООП 12/07.10.2014
Публична покана ID 9034437 и приложения към нея за: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на Агенция „Митници".

Разяснение, публикувано на 14.10.2014 г.

Разяснение, публикувано на 15.10.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.11.2014 г.

Договор №1602/44 с приложения № 1, 2 и 3 публикуван на 20.11.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.


Публична покана /номер в АОП - ID9034000/ с приложения към нея с предмет: „Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни собственост на Агенция „Митници ".
Публикувано на 25.09.2014 г..
Срок на валидност на поканата: 06.10.2014 г.
Срок на получаване на офертите: 17:30 ч. на 07.10.2014 г.
Отваряне на офертите: 10:00 ч. на 08.10.2014 г. в сградата на Агенция „Митници"- 1202, гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Протокол 1 от работата на комисията, публикувано на 29.10.2014 г.


Публична покана /номер в АОП - ID 9033680/ с приложения, с предмет: "„Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване и за пожарогасене в обекти на Агенция „Митници", с единадесет обособени позиции - публикувана на 15.09.2014 г.

Срок за получаване на оферти - 24.09.2014 г., 17:00 часа

Отваряне на оферти - 25.09.2014 г., 10:00 часа

Разяснение, публикувано на 19.09.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикувано на 20.10.2014 г.

 

Договор №32-2025 от 07.01.2015 г. ПОЗ 1, публикуван на 13.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 

Договор №1603/199 от 15.12.2014 г. ПОЗ 2, публикуван на 22.12.2014 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 12.01.2016 г.

 

Договор №1603/198 от 15.12.2014 г. ПОЗ 3, публикуван на 22.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор №1603/197 от 15.12.2014 г. ПОЗ 4, публикуван на 22.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

 

Договор №32-39266 от 05.03.2015 г. ПОЗ 5, публикуван на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикуванона 04.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор №1603/196 от 15.12.2014 г. ПОЗ 6, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

 

Договор №1603/195 от 15.12.2014 г. ПОЗ 7, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. второ тримесечие 2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

 

 

Договор №32-2020 от 07.01.2015 г. ПОЗ 8, публикуван на 13.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

 

 

Договор №1603/194 от 15.12.2014 г. ПОЗ 9 , публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м.05.2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

 

Договор №32-2029 от 07.01.2015 г. ПОЗ 10, публикуван на 13.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 17.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор № 32-39275 от 05.03.2015 г., ПОЗ 11, публикуван на 09.03.2015 г.

Допълнително споразумение към договора №32-96241 от 28.05.2015 г., публикувано на 28.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащания по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 04.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Отговор от АОП, относно договор за пожароизвестяване, публикуван на 19.02.2015 г.


Публична покана /номер в АОП - ID 9033552/ с приложения, с предмет: „Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници" - публикувана на 10.09.2014 г.
Срок на валидност на публичната покана - 18.09.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 18.09.2014 г., 17:00 часа

Отваряне на оферти - 19.09.2014 г., 10:00 часа.

Публична покана с предмет: „Дейности по информация и публичност" по Договор № 13-22-127/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията и професионалните умения на служителите от Агенция „Митници" в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения".

Срок на валидност на публичната покана - 11.09.2014 г.
Срок на получаване на офертите - 11.09.2014 г. - 17.00 ч.
Отваряне на офертите - 12.09.2014 г. - 10.00 ч.

 


Публичната покана с предмет "Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)"

Срок на валидност на публичната покана - 05.09.2014 г.
Срок за получаване на офертите - 08.09.2014 г. - 17.00 ч.
Отваряне на оферти - 09.09.2014 г. - 10.00 ч

Разяснение- 27.08.2014 г.

ДОГОВОР № 1602/30 ОТ 30.09.2014 Г., публикувано на 27.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/30 м.10.2014 г.


Публична покана с Предмет: "Дейности за информация и публичност" по Проект "Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници" по Оперативна програма "Административен капацитет".

Срок на валидност на публичната покана - 01.09.2014 г.
Срок на получаване на офертите - 02.09.2014 г. - 12.00 ч.
Отваряне на офертите - 02.09.2014 г. - 17.00 ч.

Разяснение- 25.08.2014 г.

Протокол от работата на комисията, дата на публикация 14.10.2014 г.

Договор 1602/31 с приложения №№ 1, 2 , 3, 4, дата на публикация 14.10.2014 г.

Плащане по Дог. 1602/31, публикувано на 08.01.2015 г.

Допълнително споразумение 32-94680/26.05.2015 г. към Договор 1602/31/09.10.2014 г., публикувано на 26.05.2015 г.

Плащане по Дог. 1602/31 публикувано на 06.07.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9032492 И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА: „СТРОИТЕЛСТВО НА ВХОД - ИЗХОД И ПАРКИНГ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ"

Срок на валидност на публичната покана - 18.08.2014 г.

Срок за получаване на оферти - 19.08.2014 г., 17:00 часа

Отваряне на оферти - 20.08.2014 г., 10:00 часа

Съобщение за преустановяване възлагането на обществена поръчка, публикувано на 04.11.2016 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030833 И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ НЕЯ ЗА: "ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА МИТНИЧЕСКИ ФОРМУЛЯРИ".
Срок на валидност - 27.06.2014 г.
Срок за получаване на оферти - 30.06.2014 г., 12:00 часа

Договор № 1603/96 от 22.07.2014 г.

Плащане по дог.1602/96 м.10.2014 г.

Плащане по дог. м.11.2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.


Публична покана с предмет: "Доставка на митнически пломби"

Срок на валидност - 23.01.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9024033 И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ НЕЯ ЗА: „Реализация на дейности по информация и публичност" по проект „Повишаване капацитета на Агенция „Митници" за осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения" по Oперативна програма „Административен капацитет" по Договор № ЦА 12-22-40/05.06.2013 г.

Дата на публикуване: 28.11.2018 00:02
Последна актуализация: 18.11.2022 02:47