Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D6822J6
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D6822R0
Административни услуги Харта на клиента

Административни услуги

Уважаеми дами и господa,

 

В тази рубрика могат да бъдат намерени административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници".


Административните услуги са описани в отделни процедури, които съдържат информация относно:

Наименование на административната услуга;

        - Правно основание;

        - Обща характеристика;

        - Процедура по извършване на административната услуга;

        - Образци и формуляри.

 

Агенция „Митници" въвежда комплексно административно обслужване (КАО). При комплексното административно обслужване се предоставят обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга орган.

 

Заявление, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в предоставянето на КАО.

 

Заявяването на услуга пред Агенция „Митници", като административен орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление по примерен образец, което може да бъде изтеглено от сайта на Агенция „Митници".

 

В заявлението за прилагане на КАО се посочва точното наименование на административната услуга, чието производство следва да се образува, както и органът компетентен да издаде административния акт.

 

Заявлението може да бъде подадено в деловодните звена на митническите учреждения става лично или от упълномощено лице. Към заявлението се прилагат допълнителни документи (включително документ за платена такса, ако се изискват такива от компетентния орган за извършване на услугата). Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на подаване на заявлението.

 

От 1 януари 2016 г. в случаите, когато Агенция „Митници" е компетентен орган за извършване на административна услуга,  за която е необходимо удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от НАП, администрацията е длъжна да го набави по служебен път, а не да го изисква от заявителя на административната услуга.

 

Заявяването по електронен път на ЕАУ, предоставяни от АМ, е осигурено чрез:

           - Единна точка за достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници“, на адреси: https://customs.bg/wps/portal/agency/administrative-services/administrative-services-egov, https://ep.customs.bg/eportal/.

           - Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар, за електронни административни услуги, за които не е необходимо попълване на електронна форма, предоставяна чрез самата услуга на е-Портала на Агенция "Митници".

          - Delovodstvo@customs.bg - за ЕАУ, за които е компетентен директорът на АМ, е-адреси на ТД, за ЕАУ, за които е компетентен директорът на ТД.

Административните услуги на Агенция "Митници" можете да видите и в  Административния регистър.

 

Други относими документи 

 

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл.12 от Закона за митниците

 

 

Ще се радваме да споделите Вашето мнение за административното обслужване в Агенция "Митници" чрез нашата онлайн анкета

 

Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция „Митници“

Съгласно чл. 24, ал. 8 от Наредба за административното обслужване, всяка година до 1 април администрациите изготвят годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната календарна година, който се публикува на интернет страницата на съответната администрация. Нормата е в сила от 2020 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция Митници - 2023 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция Митници - 2022 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция Митници - 2021 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно администативното обслужване в Агенция Митници - 2020 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция „Митници“ – 2019 г.

 

Дата на публикуване: 21.12.2017 17:22
Последна актуализация: 25.03.2024 15:08