Z6_HQ8A1O82K8CQ50AP10K3K81OR1
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FM0
Z7_HQ8A1O82K8CQ50AP10K3K81O72
Административни услуги

Уважаеми дами и господa,

В тази рубрика могат да бъдат намерени административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници".
Административните услуги са описани в отделни процедури, които съдържат информация относно:

  •     Наименование на административната услуга;
  •     Правно основание;
  •     Обща характеристика;
  •     Процедура по извършване на административната услуга;
  •     Образци и формуляри.

Агенция „Митници" въвежда комплексно административно обслужване (КАО). При комплексното административно обслужване се предоставят обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга орган.

Заявление, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в предоставянето на КАО.

Заявяването на услуга пред Агенция „Митници", като административен орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление по примерен образец, което може да бъде изтеглено от сайта на Агенция „Митници"

В заявлението за прилагане на КАО се посочва точното наименование на административната услуга, чието производство следва да се образува, както и органът компетентен да издаде административния акт.

Заявлението може да бъде подадено в деловодните звена на митническите учреждения става лично или от упълномощено лице. Към заявлението се прилагат допълнителни документи (включително документ за платена такса, ако се изискват такива от компетентния орган за извършване на услугата). Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на подаване на заявлението.

От 1 януари 2016 г. в случаите, когато Агенция „Митници" е компетентен орган за извършване на административна услуга,  за която е необходимо удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от НАП, администрацията е длъжна да го набави по служебен път, а не да го изисква от заявителя на административната услуга.

С цел непрекъснато подобряване на свързаността на бизнеса и гражданите, Агенция „Митници" осигури Единна точка за достъп до предоставяните от нея електронни услуги, в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз, на следния електронен адрес: https://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/customs/aidaportal.nsf/serviceDesc.xsp

Услуга 21 от Единна точка за достъп до предоставяните от нея електронни услуги е насочена към издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи.

Съгласно чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК, услугата е достъпна за всички заявители за издаване на удостоверения, като може да се използва и от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

Административните услуги на Агенция "Митници" можете да видите и в  Административния регистър.

Ще се радваме да споделите Вашето мнение за административното обслужване в Агенция "Митници" чрез нашата онлайн анкета

 

Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция „Митници“

Съгласно чл. 24, ал. 8 от Наредба за административното обслужване, всяка година до 1 април администрациите изготвят годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната календарна година, който се публикува на интернет страницата на съответната администрация. Нормата е в сила от 2020 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция Митници - 2021 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно администативното обслужване в Агенция Митници - 2020 г.

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите относно административното обслужване в Агенция „Митници“ – 2019 г.