Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAJ3
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAB5
Структура Ръководство Мисия Стратегии, програми и проекти Агенцията в цифри и факти Управление на собствеността История на митниците

За нас

 

Устройствен правилник на Агенция "Митници"

 

Органограма на Агенция "Митници"

 

Агенция „Митници“  е юридическо лице с адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47.

Агенция „Митници“ е централизирана административна структура към министъра на финансите, както директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.

Агенция „Митници“  е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции:  

  • ТД Митница Пловдив,
  • ТД Митница София,
  • ТД Митница Русе,
  • ТД Митница Варна,
  • ТД Митница Бургас.

Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 4 дирекции обща администрация, 7 дирекции специализирана администрация, инспекторат, длъжностно лице по защита на личните данни, звено по сигурността, звено по мрежова и информационна сигурност и звено за вътрешен одит.

Общата численост на персонала на Агенцията е 3330 щатни бройки, като от тях 628 щатни бройки са към Централно митническо управление.

Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност анализират, прогнозират и предлагат решения и мерки за еднакво прилагане на правото на Европейския съюз и на националното законодателство с оглед на повишаване на приходите в бюджета, гарантиране на безопасността и сигурността на гражданите, защита на финансовите интереси на Европейския съюз и националните финансови интереси, защита от нелоялна и незаконна търговия и улесняване на законната търговия.

Дирекциите в Централното митническо управление и териториалните дирекции в рамките на своята компетентност:

1. анализират данните, условията, факторите и механизмите, определящи успешното прилагане на политиката на агенцията, и препоръчват мерки за ефективното є изпълнение;

2. анализират получената в съответната структура информация, като формулират рискове, определят правила и предлагат решения с цел ефективното изпълнение на политиката на агенцията.

Дирекциите от специализираната администрация в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в обмена на данни и информация по линия на административното сътрудничество на национално и международно ниво.

 

 Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация.

Агенцията има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.

 

 

Служителите на Агенция „Митници“

 

Дейността на Агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по трудово правоотношение.

В рамките на общата численост на персонала на Агенцията се определя по един представител на Агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа със седалище в Букурещ, Румъния.

 

Служители от Централното митническо управление и от териториалните дирекции в рамките на своята компетентност участват в работните органи на Европейския съюз, международните организации и конвенции.

Новоназначените служители в специализираната администрация задължително завършват базов курс за обучение в Националния учебен център на Агенцията.

Митническите служители при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карт  Някои от служителите на Агенция „Митници“, които заемат длъжности и работни места, определени от директора, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения.
 
Униформеното облекло не може да се предоставя за ползване от други лица.

Видът, материята, цветът, моделът и отличителните знаци на униформеното облекло се определят със заповед на директора на Агенцията.

При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение отличителните знаци на униформеното облекло подлежат на връщане.

Митническите служители, заемащи определени длъжности, имат право да носят служебно оръжие и да го използват при неизбежна отбрана и крайна необходимост.  Митническият служител е длъжен да опазва от загубване, кражба и увреждане зачисленото му служебно оръжие, като носи наказателна и дисциплинарна отговорност при настъпване на извънредно събитие.

 

 

 

Последно изменение - 01.11.2022 г.

Дата на публикуване: 21.12.2017 19:49
Последна актуализация: 21.02.2024 10:10