За нас

 Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.

Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите, със седалище: София, ул. "Г. С. Раковски" 47.
 

Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.
 

Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе  и  Югозападна. 
 

Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения. Организацията и дейността на териториалните митнически учреждения (митници) се определя с правилници, приети от министъра на финансите, предложени от директора на агенцията.
 

Администрацията на Централното митническо управление е организирана в 5 дирекции обща администрация, 6 дирекции специализирана администрация, инспекторат и звено за вътрешен одит.
 

Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност анализират, прогнозират и предлагат решения и мерки за еднакво прилагане правото на Европейския съюз и националното законодателство с оглед повишаване на приходите в бюджета, гарантиране на безопасността и сигурността на гражданите, защита на финансовите интереси на Европейския съюз и националните финансови интереси, защита от нелоялна и незаконна търговия и улесняване на законната търговия.
 

Дирекциите в Централното митническо управление и митниците в рамките на своята компетентност:

- анализират данните, условията, факторите и механизмите, определящи успешното прилагане на политиката на Агенцията, и препоръчват мерки за ефективното й изпълнение;

- анализират получената в съответната структура информация, като формулират рискове, определят правила и предлагат решения с цел ефективното изпълнение на политиката на Агенцията.

Дирекциите от специализираната администрация в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в обмена на данни и информация по линия на административното сътрудничество на национално и международно ниво.
 

Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация.
 

Общата численост на персонала на Агенцията е 3362 щатни бройки, от които в Централното митническо управление е 560 щатни бройки.
 

В рамките на общата численост на персонала на Агенцията се определя по един представител на Агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа със седалище в Букурещ, Румъния.
 

Служители от Централното митническо управление и от митниците в рамките на своята компетентност участват в работните органи на Европейския съюз, международните организации и конвенции. 

Download Icon
Органограма на Агенция "Митници"
Download Icon
Устройствен правилник на Агенция "Митници"