Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFU0A87
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FA2
Z7_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFU0A45

Правомощия

Съгласно Устройствения правилник на Агенция „Митници“ Митническите лаборатории са част от специализираната администрация. Дейностите, които те извършват, са следните:

 •    Изследват, анализират и идентифицират стоки за целите на митническия надзор и контрол;
 •    Изследват, анализират и идентифицират стоки, подлежащи на облагане с акциз;
 •    Изследват, анализират и идентифицират стоки, за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз;
 •    Изследват, анализират и идентифицират стоки за нуждите на класирането им в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;
 •    Изследват, анализират и идентифицират стоки, които са обект на специални мерки, включително нетарифни, съобразно действащото законодателство;
 •    Събират, обработват, систематизират и съхраняват документи и специализирана научно-техническа информация, свързани с предмета на дейност;
 •    Усвояват, разработват и внедряват стандартни, нови, модифицирани и алтернативни методи за изследване, анализ и идентификация на стоките;
 •   Осигуряват и съхраняват стандартни образци, сертифицирани сравнителни материали и еталони;
 •   Организират, координират и отчитат дейността на другите митнически лаборатории;
 •   Оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;
 •   Сътрудничат с български и чуждестранни лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;
 •   Изготвят и издават по искане на митническите учреждения техническа информация за опасни и вредни материали и продукти;
 •   ДЦМЛ осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при създаването на организация за вземането на проби от митническите органи.
Дата на публикуване: 07.02.2019 11:48
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39