Митническо законодателство

Съюзно законодателство

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст)

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2013 на Комисията от 31 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 по отношение на предаването на информация за целите на митническото освобождаване

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66-73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2013 на Комисията от 7 март 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Насоки/ръководства

Наръчник транзит - NCTS


Наръчник транзит

 

Наръчник транзит - кодифицирана версия (на Английски език)

 

Национално законодателство

Закон за митниците

Закон за безмитната търговия

Насоки/ръководства

 

Заповеди на директора на Агенция "Митници"