Лекарствени продукти

Стоки за лична консумация:


Лекарства
 


Условия и ред за носене или изнасяне на лекарствени продукти, предназначени за лечението на български и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън република България и за транзитно преминаващи чужденци.


На национално ниво са приложими разпоредбите на:

 

  • Наредба № 4 на министъра на здравеопазването от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

 

Компетентен орган - Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/

 

 

Download Icon
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НОСЕНЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА И ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАЩИ ЧУЖДЕНЦИ