Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CT0
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CR0
Събиране на оферта с обява - 2017 Събиране на оферта с обява - 2016

Събиране на оферта с обява - 2017

0006/32-307418/03.11.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на ГКПП „Калотина" и ГКПП „Кулата"

Обява за събиране на оферти - ID: 9069986

Техническа спецификация, публикувана на 03.11.2017 г.

Указания и образци, публикувани на 03.11.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 03.11.2017 г.

Информация рег. № 32-325220 от 21.11.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 21.11.2017 г.

Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строителни и ремонтни работи на ГКПП "Калотина" и ГКПП "Кулата", публикувано на 27.11.2017 г.

Съобщение за прекратяване, рег. № 32-335922/29.11.2017 г. , публикувано на 29.11.2017 г.

 


 

0005/32-302499/31.10.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Застраховане на работниците и служителите на Агенция „Митници" с групова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот"

Обява за събиране на оферти - ID: 9069828

Техническа спецификация, публикувана на 31.10.2017 г.

Указания и образци, публикувани на 31.10.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 31.10.2017 г.

Информация рег. № 32-312682 от 08.11.2017 г. за удължаване на първоначалня срок за получаване на оферти, публикувана на 08.11.2017 г.

Съобщение рег. № 32-322477 от 17.11.2017 г. за преустановяване възлагането на обществена поръчка, възлагана по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Застраховане на работниците и служителите на Агенция "Митници" с групова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот", публикувано на 17.11.2017 г.

 


 

0004/32-217623/04.08.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обект: „Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток"

Покана до определено лице - рег. № 32-217623 от 04.08.2017 г., публикувана на 04.08.2017 г.

Приложения към поканата, публикувани на 04.08.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.08.2017 г.

Договор рег. № 32-244948 от 01.09.2017 г., публикуван на 06.09.2017 г.

Приложение № 1 - Покана до определено лице - рег. № 32-217623 от 04.08.2017 г., публикувана по-горе на 04.08.2017 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 11.09.2017 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 11.09.2017 г.

 


 

0003/32-108991/21.04.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на UPS-и"

Обява за събиране на оферти - ID: 9063598

Техническа спецификация, публикувана на 21.04.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 21.04.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 21.04.2017 г.

Разяснение № 32-112381/25.04.2017 г., публикувано на 25.04.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.06.2017 г.

Съобщение:

На основание чл. 193 от ЗОП се прекратява обществената поръчка с предмет: "Доставка на UPS-и", тъй като всички получени оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

 


 

0002/32-93152/05.04.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на звуково-светлинна сигнализация и комуникационно оборудване на служебни автомобили на Агенция „Митници"

Обява за събиране на оферти - ID: 9063049

Техническа спецификация, публикувана на 05.04.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 05.04.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 05.04.2017 г.

Информация Рег. № 32-102306/13.04.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 13.04.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.04.2017 г.

Договор № 32-153359/06.06.2017 г., публикуван на 06.06.2017 г.

 


 

0001/32-80391/23.03.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток"

Обява за събиране на оферти - ID: 9062636

Техническа спецификация, публикувана на 23.03.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 23.03.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 23.03.2017 г.

Информация рег. № 32-88512 от 31.03.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 31.03.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.04.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2017 г.

Договор № 32-157973/09.06.2017 г., публикуван на 09.06.2017 г.

Приложение № 1, публикувано на 09.06.2017 г.

Приложение № 2, публикувано на 09.06.2017 г.

Приложение № 3, публикувано на 09.6.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 09.06.2017 г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 19:12
Последна актуализация: 18.11.2022 01:53