Парични средства и ценности

Пренасяне НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, благородни метали и скъпоценни камъни

 

При пътуване от или към трети страни, извън ЕС

 

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, попълнете декларация за паричните средства при влизане или излизане от ЕС и я представете на митнически служител.

 

Какво да се декларира?

 

„Парични средства” означава:

 

1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и

 

2. платежни инструменти на приносител:

 

- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването;

 

- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него;

 

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

Ако пренасяните парични средства през границата на страната са за държава извън ЕС и средствата са в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, лицата следва предварително да са погасили своите задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да нямат просрочени задължения към датата на напускане на страната.

Това условие не е валидно за чуждестранните физически лица, които  напускат страната с парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, след като ги декларират пред митническите органи и ако стойността на паричните средства не надвишава стойността на вече декларирани парични средства при последното влизане на лицето в страната. Чуждестранните лица удоставеряват това обстоятелство като представят  декларация за паричните средства при последното влизане в страната.

 

Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на ЕС и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече следва задължително да декларира тази сума пред митническите власти.

Всяко физическо лице означава лице, което пресича границата пеша или пътник (както и член на екипаж), който влиза или напуска територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Декларатор е лицето, което пренася паричните средства без значение дали той е техен собственик или не.

За лица под 16 години декларирането се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.

 

Къде да се декларира?

Декларацията за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена пред митнически служител на митническия пункт, през който лицето влиза или напуска територията на ЕС.

При наличие на 2 коридора „Зелен” и „Червен”, декларацията се представя на „Червен” коридор.

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай на неспазване задължението за деклариране или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат пренасяните парични средства. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена глоба

 

 

ПРИ пътуване от или към друга държава членка на ЕС

 

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, следва да ги декларирате при поискване от страна на митническите служители.

 

Какво да се декларира?

 

„Парични средства” означава:

 

1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и

 

2. платежни инструменти на приносител:

 

- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването;

 

- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него;

 

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

 

Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на страната и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече следва да декларира тази сума при поискване от страна на митническите власти.

Всяко физическо лице означава лице, което пресича границата пеша или пътник (както и член на екипаж), който влиза или напуска територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Декларатор е лицето, което пренася паричните средства без значение дали той е техен собственик или не.

 

Къде да се декларира?

Декларацията за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена при преминаване границата на Република България за или от друга държава членка, при поискване от страна на митнически служител.

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай, че при поискване от митнически служител задължението за деклариране не е изпълнено или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат недекларираните парични средства, като в допълнение могат да бъдат наложени и глоби.

 

 

ПРЕНАСЯНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Всяко физическо лице, пренасящо благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с нетърговска цел следва да попълни и представи пред митническите органи декларация за паричните средства:

  • - задължително, в случай че влиза или напуска територията на ЕС;
  • - при поискване от компетентния служител при пътуване към или от друга държава членка на ЕС.

 

Декларират се благородни метали, скъпоценни камъни или изделия със и от тях над следните количества:

  • - 37 грама злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети без оглед на съдържанието на златото или платината;
  • - 60 грама бижута и аксесоари от сплави на златото или платината без оглед на съдържанието на златото или платината;
  • - 300 грама сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто без оглед на съдържанието на среброто;
  • - скъпоценни камъни, вградени в изделията, посочени по-горе.

 

В случай на неспазване задължението за деклариране или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат пренасяните благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена глоба

 

По-подробна информация може да намерите във  Регламент (ЕО) 1889/2005 , Валутен закон и НАРЕДБА № Н-1 от 01.02.2012 г.

 

 

Държавите членки на ЕС имат различни национални разпоредби относно пренасянето на парични средства в рамките на ЕС.

Информация за това може да намерите на страницата на Европейската комисия

 

Download Icon
Декларация за парични средства