Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN116KO1
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN116KK1

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване

По какъв повод ползвахте административна услуга на Агенция „Митници“?
Моля, опишете:
Как заявихте административната услуга, която използвахте?
Моля, посочете по какъв начин получихте информация за услугите, предоставяни от Агенция „Митници“?
Смятате ли, че достъпът Ви до нас е бил лесен и удобен?