Z6_HQ8A1O82KOS5D0QSLE3HVQ0I57
Z7_HQ8A1O82KOS5D0QSLE3HVQ0ID1

Винетен и ТОЛ контрол на ГКПП

Съгласно раздел II чл. 15 /функции и задачи/ ал.  (2) т. 15 от Закона за митниците (ЗМ) митническите служители осъществяват контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона по изпълнение на задължението за заплащане на пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози. От месец октомври 2009 г. Агенция „Митници” има компетентност по контрола на пътните, винетните такси и разрешителния режим за товарни и пътнически превози на ГКПП. За изтеклия от тогава период бе извършена значителна дейност, чийто приоритети могат да се очертаят както следва: подобряване на контрола и събираемостта на дължимите пътни такси; ускоряване обработката на МПС от гледна точка на разрешителните режими; формиране на база данни за преминаващите товарни и пътнически моторни превозни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове на България.
С оглед постигането на тези основни цели бяха предприети следните мерки:

 

1. Незабавно се пристъпи към разработването на модул „Пътни такси и разрешителен режим” (ПТРР) към Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Новият модул, който  беше пуснат в експлоатация през месец май 2010 г., минимизира субективизма при вземането на решения и начисляването на такси, автоматизира извършваните проверки и значително намали възможностите за корупционни практики.

 

2. Извършва се и контрол на дейността на служителите, осъществяващи проверки по пътните такси и разрешителния режим. С оглед допълнителното набелязване на мерки за избягване на възможностите за корупционни практики е предоставена възможност за заплащане на пътни, компенсаторни, максимални и уикенд винетни такси на всички ГКПП с терминали ПОС.

 

3. Инвестирани бяха значителни средства в закупуването на техника, необходима за подобряване и ускоряване на контролната дейност – автомобилни везни, камери, четци, работни станции, бариери и др. От 2015 г. активно се внедряват и специалните везни, които измерват в динамичен режим /в движение/ общата маса и осовото натоварване на контролираните МПС и значително ускоряват контролната дейност от страна на митническите органи. В момента на почти всички МП и ГКПП са инсталирани такива автомобилни везни, които автоматично импортират данните от извършените измервания в модул ПТРР по такъв начин, че митническият служител не може да ги манипулира.

 

4. В направление „изход“ от Република България митническите служители  извършват контрол, свързан с проверка на електронните винетни стикери, заплащането на дължимите тол такси от превозвачите, както  и заплащането на такса за преминаването на моста над река Дунав при град Русе.

 

5. Митническите органи извършват проверки на вход и изход от страната  по отношение на общата маса, осово натоварване на преминаващия товарен трафик,  габаритни размери на товарни и пътнически МПС през МП и ГКПП, предоставят или извършват контрол за наличието на изискуеми разрешителни във връзка с извършвания превоз на стоки или пътници.

 

6. Контролът, осъществяван от митническите органи на МП и ГКПП  по чл. 10, ал. 1 от ЗП, се извършва посредством интеграция между системите на Агенция „Митници“ и на АПИ в лицето на Националното тол управление. В резултат на осъществената интеграция и на основание чл. 10е от Закона за пътищата, чл. 167, ал. 3а и ал. 3б, чл. 171 т. 8 във връзка с чл. 172, ал. 1а, митническите органи осъществяват контрол по отношение събиране на винетните и тол такси за преминаване на ППС по платената пътна мрежа на Република България както следва:  

 

7. Контролът по отношение на разрешителния режим за товарни и пътнически ППС във връзка с чл. 10, ал. 4 и ал. 5, Закона за пътищата, на таксата, визирана в чл. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа на ГКПП, се осъществява по досега действащия ред и начин.

 

8. Обръщаме изрично внимание, че винетни такси /в общия случай/ се заплащат от ППС до 3, 5 т. В случай, че пътническо ППС до 3, 5 т. се движи по платената пътна мрежа на страната без заплатена електронна винетна такса в направление „изход“ от Република България, митническите органи пропускат контролирания автомобил да продължи по маршрута си след заплащането на компенсаторна такса или уикенд винетна такса.

 

Размерът на компенсаторните такси за ППС до 3,5 т. са в размер на 70 лв. или 36 евро. Размерът на уикенд винетната такса е в размер на 10 лв. или 5 евро.

 

9. Обръщаме изрично внимание, че тол такси за изминато разстояние се заплащат от ППС над 3,5 т., които се движат по платената пътна мрежа. В случай, че таксата не е платена, митническите органи пропускат контролирания товарен или пътнически ППС да продължи по маршрута си след заплащането на компенсаторна такса или максимална такса.

 

Размерът на компенсаторните такси за ППС над 3,5 т. е определен в чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа както следва:

 

Чл. 28. При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

 

Пътни превозни средства

В лева

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

 

150,00

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

 

450,00

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

 

750,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

 

150,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

 

150,00

 

 

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

 

Пътни превозни средства

В евро

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

 

77,00

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

 

230,00

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

 

383,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

 

77,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

 

77,00

 

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в ал. 1 размер.

 

10. Важно е да бъде отбелязано, че  при установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по ал. 1, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса, в който случай същият се освобождава от административнонаказателна отговорност. В този случай се освобождават от административнонаказателна отговорност и всички други лица, които могат да носят такава във връзка с конкретното пътно превозно средство.

                          

       В случай, че водачът собственикът или вписаният ползвател на ППС откаже да заплати компенсаторна, /компенсаторни/ такси, предвидената процедура е, както следва:

 

- За ППС до 3,5 т.: митническият служител пристъпва към начисляването на такса, /такси/ за уикенд винетка, след което съставя АУАН.  /в случай, че преди това друг компетентен орган не е съставил, за извършеното деяние, електронен фиш или АУАН преди това/.

 

- За водач на ППС над 3, 5 т., отказал да заплати компенсаторната такса по чл. 10, ал. 2 от ЗП, е предвидена възможност да заплати в направление „изход“ от Република България максимална такса. За целта митническите органи съставят АУАН /в случай, че  друг компетентен орган не е съставил преди това за съответното деяние електронен фиш или АУАН/, начисляват съответната максимална такса /според вида и категорията на съответното ППС/, след което го пропускат да продължи по маршрута си в направление „изход“. Размерът на максималните такси е  определен в чл. 29 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, както следва:

 

Чл. 29. (1) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство с българска регистрация е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса в следния размер:

 

Пътни превозни средства

В лева

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

27,00

ЕВРО V

27,00

ЕВРО III и IV

34,00

ЕВРО 0, I, II

48,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

71,00

ЕВРО V

82,00

ЕВРО III и IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

119,00

ЕВРО V

133,00

ЕВРО III и IV

167,00

ЕВРО 0, I, II

242,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

(2) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство с чуждестранна регистрация е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса в следния размер:

 

Пътни превозни средства

В евро

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

14,00

ЕВРО V

14,00

ЕВРО III и IV

17,00

ЕВРО 0, I, II

25,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

36,00

ЕВРО V

42,00

ЕВРО III и IV

52,00

ЕВРО 0, I, II

75,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

61,00

ЕВРО V

68,00

ЕВРО III и IV

85,00

ЕВРО 0, I, II

124,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

12,00

ЕВРО V

16,00

ЕВРО III и IV

19,00

ЕВРО 0, I, II

25,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

12,00

ЕВРО V

16,00

ЕВРО III и IV

19,00

ЕВРО 0, I, II

25,00

           

        В случай, че водачът, собственикът или ползвателят на ППС откаже да заплати и съответната уикенд винетна такса или компенсаторна такса, или максимална такса, се преминава към процедурата, предвидена в чл. 171 т. 8 от Закона за движението по пътищата – принудителна административна мярка /ПАМ/ задържане на ППС в срок до 1 месец, като за целта се задържат и  свидетелства за регистрация на моторно превозно средство.  Принудителната административна мярка по чл. 171, т. 8 от Закона за движението по пътищата се налага с мотивирана заповед от териториалния директор на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощено от него длъжностно лице на ГКПП на основание чл. 172, ал. 1а от ЗДВП.

 

11. В случаите по чл. 171, т. 8 принудителна административна мярка не се прилага, а приложената принудителна административна мярка се отменя, ако за пътното превозно средство е внесена таксата по чл. 10а, ал. 2 или по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство. В тези случаи иззетите свидетелства за регистрация на моторното превозно средство се връщат на собственика, на упълномощено от него лице, или на лицето, на което е връчена заповедта за прилагане на принудителната административна мярка. Документите и задържаното ППС  се връщат на ползвателя или собственика  след изтичането на едномесечния срок.

 

12. Във връзка с обстоятелството, че митническата администрация отговаря за разрешителния режим по отношение на пътническите и товарни превози на ГКПП, нейните служители имат компетентност по прилагането на двустранните и многостранни договори в сферата на автомобилните превози. Списък на държавите, с които Република България е подписала двустранни договорености, можете да видите ТУК.

 

По-важните нормативни документи, регламентиращи контрола по пътните такси и разрешителен режим, който митническите органи осъществяват на ГКПП, са както следва:

 

Закон за митниците – чл. 15,.ал 2, т. 15;

 

Закон за движението по пътищата – чл. 167, ал. 3, ал. 3а, ал. 3б, чл. 171 т. 8, чл. 172, ал. 1а

 

Закон за пътищата– чл. 10е, чл. 27, ал. 2

 

Закона за автомобилните превози;

 

Наредба 11 от 03.07.2001 г. за движение наизвънгабаритни/и или тежки  пътни превозни средства;

 

Наредба 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари;

 

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

 

Тарифа за таксите на Агенция „Митници“;

 

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – чл. 99;

 

Четиридесет и седем бр.двустранни спогодби, регламентиращи режимът за пътнически и товарни превози;

 

Ръководство за работа с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и др.

 

 

*Повече информация за пътни такси и винетки може да откриете на сайта на Агенция "Пътна инфрастуктура"

 

Дата на публикуване: 18.01.2018 16:34
Последна актуализация: 05.06.2024 10:54