Достъп до обществена информация

Редът за осигуряване на правото на достъп до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Директорът на Агенция „Митници" е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

 

Подаденото писмено заявление, включително по електронна поща или факс, за достъп до обществена информация се регистрира незабавно в деловодната система AIDA на Агенция „Митници".

 

Заявления могат да се подават:

- в Централно митническо управление на адрес: София 1202, ул. "Г.С.Раковски" 47, на гише на отдел "Канцелария и административно обслужване" всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, телефони за информация: 02/ 9859 45 28 или 02/ 9859 4233;

- чрез писмо на същия адрес;

- по факс: 02/9859 40 66;

- по електронна поща на адрес pr@customs.bg

 

Всеки гражданин на Република България, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация, като актовете се издават в сроковете и при условията, посочени в ЗДОИ. Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен при хипотезите на чл. 13, ал. 2 и чл. 37 от ЗДОИ, чл. 25, ал. 2 от Закона за статистиката, § 1, т. 24 от Закона за митниците, чл. 74 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 12 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса. Относно реда и условията за повторно използване на информация се прилагат чл. 15 и чл. 28 от ЗДОИ.

 

С цел спазване на принципите на прозрачност и достъпност на гражданите до обществена информация, данните се поместват на електронната страница на Агенция „Митници".

Допълнителна информация по темата можете да получите на интернет адресите на Портал за отворени данни(стар адрес), Портал за отворени данни (нов адрес) (моля имайте предвид, че към момента функционират и двата адреса и се извършва миграция на данните) и Платформата за достъп до обществена информация на Министерски съвет

 

 

Отчетна информация:

Download Icon
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2015 година
Download Icon
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2016 година
Download Icon
Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“през периода 01.01.2016 - 07.07.2016 г.
Download Icon
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2017 година
Download Icon
Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“ през периода 01.01.2017 г. - 19.12.2017 г.
Download Icon
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация (Заповед № ЗАМ-1745/32-359183 от 19.12.2017 г. на директора на Агенция „Митници“)
Download Icon
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя
Download Icon
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция „Митници”
Download Icon
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Агенция „Митници”
Download Icon
Заповед за утвърждаване на правила за административно обслужване
Download Icon
Правила за организация на административното обслужване
Download Icon
Заповед ЗАМ 7/32-2587/04.01.2017г. за изменение на вътрешните правила за организация на административно обслужване в Агенция "Митници"
Download Icon
Правила за реда за предоставяне, обработване, съхранение и унищожаване на данъчната информация, свързана с прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове (Заповед № ЗАМ-58/32-14242 от 18.01.2017 г. на директора на Агенция „Митници“)
Download Icon
Заповед ЗАМ 57/32-14142/18.01.2017 г. във връзка с прилагането на прилагането на чл. 12 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 на ЕП и на Съвета от 09.10.2013
Download Icon
Правила за комуникация с медиите, утвърдени със Заповед ЗАМ-471/32-84482/22.03.2018 г
Download Icon
Заявление за достъп до обществена информация
Download Icon
Отчет по ЗДОИ за 2018
Download Icon
Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“ през периода 20.12.2017 г.-07.05.2019 г.