Достъп до обществена информация

Редът за осигуряване на правото на достъп до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Директорът на Агенция „Митници" е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

 

Подаденото писмено заявление, включително по електронна поща или факс, за достъп до обществена информация се регистрира незабавно в деловодната система AIDA на Агенция „Митници", а заявителят получава инфомация за входящия номер на заявлението.

 

Заявления могат да се подават:

- в Централно митническо управление на адрес: София 1202, ул. "Г.С.Раковски" 47, на гише на отдел "Канцелария и административно обслужване" всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, телефони за информация: 02/ 9859 45 28 или 02/ 9859 4233;

- чрез писмо на същия адрес;

- по факс: 02/9859 40 66;

- по електронна поща на адрес delovodstvo@customs.bg

 

Всеки гражданин на Република България, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация, като актовете се издават в сроковете и при условията, посочени в ЗДОИ. Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен при хипотезите на чл. 13, ал. 2 и чл. 37 от ЗДОИ, чл. 25, ал. 2 от Закона за статистиката, § 1, т. 24 от Закона за митниците, чл. 74 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 12 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса. Относно реда и условията за повторно използване на информация се прилагат чл. 15 и чл. 28 от ЗДОИ.

 

С цел спазване на принципите на прозрачност и достъпност на гражданите до обществена информация, данните се поместват на електронната страница на Агенция „Митници".

Допълнителна информация по темата можете да получите на интернет адресите на Портал за отворени данни(стар адрес), Портал за отворени данни (нов адрес) (моля имайте предвид, че към момента функционират и двата адреса и се извършва миграция на данните) и Платформата за достъп до обществена информация на Министерски съвет

 

Примерно заявление за достъп до обществена информация

 

Списъци на категориите информация


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция „Митници” (последна актуализация 2019 г.)


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Агенция „Митници”


Заповеди и Правила в Агенция „Митници“, свързани с достъпа до информация


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация (Заповед № ЗАМ-1745/32-359183 от 19.12.2017 г. на директора на Агенция „Митници“)


ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя


Заповед и Правила за организация на административното обслужване, вкл. Заповед ЗАМ 7/32-2587/04.01.2017г. за изменение на вътрешните правила за организация на административно обслужване в Агенция "Митници"


Правила за реда за предоставяне, обработване, съхранение и унищожаване на данъчната информация, свързана с прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове (Заповед № ЗАМ-58/32-14242 от 18.01.2017 г. на директора на Агенция „Митници“)


Заповед ЗАМ 57/32-14142/18.01.2017 г. във връзка с прилагането на прилагането на чл. 12 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 на ЕП и на Съвета от 09.10.2013


Правила за комуникация с медиите, утвърдени със Заповед ЗАМ-1446/32-266108/13.09.2019 г


Отчетна информация


Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2015 година
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2016 година
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2017 година
Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2018 година


Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“през периода 01.01.2016 - 07.07.2016 г.
Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“ през периода 01.01.2017 г. - 19.12.2017 г.
Справка за издадените решения от директора на Агенция „Митници“ през периода 20.12.2017 г.-07.05.2019 г.

 

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Към момента няма информация, подлежаща на публикуване по този ред