Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

BREXIT: Информация по повод въвеждането на акцизни стоки от Обединеното кралство и от Северна Ирландия от 01.01.2021 г.

Информация за икономическите оператори в Обединеното кралство

В член 126 от Споразумението за оттегляне е предвиден преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г. До тази дата законодателството на Съюза се прилага по отношение на и в Обединеното кралство в своята цялост.

След изтичането на преходния период общия режим за облагане с акциз, регламентиран в Директива 2008/118/ЕО няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство.

При въвеждане на акцизни стоки на територията на Съюза от Обединеното кралство или при извеждане на акцизни стоки от територията на Съюза към Обединеното кралство ще са приложими разпоредбите за внасяне и изнасяне в съответствие с Директива 2008/118/ЕО.

При внасяне на територията на страната акцизните стоки от Обединеното Кралство подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз. 

Информация за икономическите оператори в Северна Ирландия

В съответствие с член 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, който е част от Споразумението за оттегляне, правилата на Съюза в областта на акцизите ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия след преходния период по отношение на стоките, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия.

Движението на акцизни стоки между Съюза и Северна Ирландия ще бъде третирано като движение в рамките на Съюза (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1811 НА КОМИСИЯТА/01.12.2020).

Поради това е необходимо икономическите оператори, които са установени в Северна Ирландия и възнамеряват да придвижват акцизни стоки до и от държави членки под режим отложено плащане на акциз, да са регистрирани и оправомощени в SEED, както и да използват процедурите на Съюза в областта на акцизите и EMCS.

Икономическите оператори от Обединеното кралство използват кода „GB“, но в тази система няма специален код за Северна Ирландия. За разграничаване на икономическите оператори в Северна Ирландия, които придвижват акцизни стоки е целесъобразно да се използва код „XI“.

 

Повече информация можете да намерите в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1811 на Комисията от 1 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 по отношение на идентификацията на икономическите оператори в Северна Ирландия, който е публикуван - на английски език и на български език, на интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-BG/TXT/?from=SL&uri=CELEX%3A32020R1811