Дирекция „Акцизна дейност и методология"

последна актуализация: 05.01.2019 г

Дирекцията:
1. в рамките на своите компетенции участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на акцизите, свързано с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;
2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;
3. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
4. анализира и обобщава информацията, свързана с прилагането на акцизното законодателство;
5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите, проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължението за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;
6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
7. изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;
9. събира и обменя информация с други държавни органи;
10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите - членки на Европейския съюз;
11. подпомага директора на Агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове и удостоверения за регистрирани цени на тютюневи изделия;
12. води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;
13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;
14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;
15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;
16. подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията;
17. подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;
18. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентността на дирекцията;
19. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол в областта на акцизното законодателство;
20. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация;
21. селектира данъчнозадължени лица за извършване на проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;
22. отчита, оценява и анализира резултатите от изпълнението на контролната дейност на звената за последващ контрол по прилагането на акцизното законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;
23. създава и поддържа база данни, които са свързани с компетенциите на дирекцията;
24. координира и участва в проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство.