Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Акцизна дейност и методология"

последна актуализация: 01.11.2022 г

1. в рамките на своите компетенции участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на акцизите, свързано с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;

2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;

3. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

4. анализира и обобщава информацията, свързана с прилагането на акцизното законодателство;

5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;

6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

7. изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;

9. събира и обменя информация с други държавни органи;

10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите - членки на Европейския съюз;

11. подпомага директора на агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове и удостоверения за регистрирани цени на тютюневи изделия;

12. води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;

13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;

14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;

15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

16. подпомага дирекция „Правно-нормативна" при изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията;

17. подпомага дирекция „Правно-нормативна" при изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността на дирекцията, по които страна в главното производство е агенцията;

18. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентността на дирекцията;

19. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 05:11
Последна актуализация: 01.11.2022 11:11