Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Звено по сигурността

последна актуализация: 31.07.2021 г

Звеното по сигурността е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията.

Началникът на отдел „Звено по сигурността" изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията и на ръководител на звеното по защита при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка.

Началникът на отдел „Звено по сигурността" осъществява дейността си по Закона за защита на класифицираната информация.

Звеното по сигурността:

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

4. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

5. организира, координира и методически ръководи дейностите, свързани с акредитирането на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация;

6. организира и провежда обучението на служителите в Централното митническо управление в областта на защитата на класифицираната информация и оказва методическа помощ на териториалните дирекции по въпросите от своята компетентност;

7. планира, осигурява и организира дейностите по защита при бедствия или друга извънредна ситуация и по установяване на критичните инфраструктури и обектите им в агенцията; организира и провежда дейностите и задачите по отбранително-мобилизационната подготовка и привеждането на агенцията от мирновременен режим в по-високи степени на готовност за работа във военно време;

8. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства за осигуряване сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия или друга извънредна ситуация;

9. организира денонощно дежурство за наблюдение на охранителните системи и за оповестяване; осигурява развитието, поддръжката и ремонта и осъществява контрол при използването на техническите средства за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене; планира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в административния комплекс на Централното митническо управление;

10. разработва вътрешни правила, планове и други документи от компетентността на звеното.

Звеното по сигурността води регистратури за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 06:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07