Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Инспекторат

последна актуализация: 31.07.2021 г

 

Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на административен контрол върху дейността на митническата администрация.

Инспекторатът изготвя стратегически план за своята дейност и извършва проверки по предложен от ръководителя на инспектората и утвърден от директора на агенцията годишен план. Инспекторатът извършва и проверки по конкретни поводи и по случаи с широк обществен отзвук, възложени от директора на агенцията.

Инспекторатът има следните функции:

1. извършва планови и извънпланови проверки за осъществяване на административен контрол на структури, дейности и процеси в агенцията;

2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени пропуски и нередности;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите на агенцията;

5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на агенцията;

6. прави предложения до директора на агенцията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Кодекса за поведение на митническия служител;

7. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията, които са констатирани при проверките;

8. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 81 от 2018 г.);

9. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, които регламентират организацията на работа и дейността на агенцията;

10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки се установят данни за извършено престъпление, включително от страна на служители на агенцията;

11. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 238б от Закона за митниците, чл. 173, 174 и 176 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 302, 303 и 305 във връзка с чл. 307, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания в случаите, когато са нарушени задължения във връзка с административното обслужване, които са предвидени в Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 27 от 2021 г.);

12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

13. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от директора на агенцията.

Проверките на инспектората се извършват въз основа на писмена заповед или писмено разпореждане на директора на агенцията.

Ръководителят на инспектората докладва на директора на агенцията за резултатите от извършените проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

Служителите в агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите от инспектората при осъществяването на функциите им. Инспекторите от инспектората при и по повод осъществяването на функциите си имат право:

1. на свободен достъп до всички помещения, документи и до цялата информация, която е необходима за изпълнение на техните задължения;

2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни, системите за управление и контрол и други, които имат значение за осъществяване на функциите им;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица и от други структурни звена, които са необходими за извършване на проверките.

Инспекторатът ежегодно до 15 февруари представя за утвърждаване от директора на агенцията отчет за дейността си.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 08:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07