Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Международна дейност"

последна актуализация: 31.07.2021 г

1. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в частта им от компетентността на агенцията;

2. координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността на агенцията;

3. ръководи и участва в работата на Работна група № 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество" и в работата на други работни групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

4. координира изготвянето на проектите на позиции по въпроси от компетентността на агенцията, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

5. координира участието на служители на агенцията и участва в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, както и в дейностите на международни организации;

6. ръководи работата на представителя на Агенция „Митници" в Постоянното представителство на Република България в ЕС в Брюксел, Белгия;

7. подготвя, организира и провежда българското председателство на Европейския съюз в митническата област;

8. участва в процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори;

9. осъществява и координира сътрудничеството на агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни митнически споразумения;

10. координира участието на служители на агенцията и пряко участва в работата на Световната митническа организация, и координира изготвянето на позициите на Република България и на съгласуваните позиции на Европейския съюз;

11. координира и участва в представителството на агенцията в регионални инициативи и проекти;

12. подготвя материали и участва в работата с международни организации и институции, доколкото те осъществяват дейност, свързана с компетенциите на агенцията;

13. участва в процеса на програмиране на програми на Европейския съюз и на други международни организации и институции и в разработването на документация за изпълнение на проекти по тези програми в частта от компетентността на агенцията;

14. координира изпълнението на текущи проекти по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на агенцията;

15. организира и координира участието на агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;

16. при необходимост извършва превод на международна кореспонденция на ръководството на агенцията и осигурява превод на международни форуми.

Дата на публикуване: 01.07.2018 00:07
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07