Дирекция „Правна дейност и обжалване"

последна актуализация: 05.01.2019 г

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;
2. оказва правна помощ при прилагането на нормативните актове, в които са посочени задълженията и отговорностите на митническата администрация;
3. подпомага директора на Агенцията по правни въпроси от неговата компетентност;
4. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт и правораздавателните органи на Република България по производства, по които страна е директорът или Агенцията,

доколкото друго не е утвърдено от директора на Агенцията или не е определено в този правилник;
5. изготвя позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация;
6. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация;
7. осъществява процесуално представителство на Агенцията пред Съда на Европейския съюз;
8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответното административно звено за наличието на информацията и нейния характер;
9. изготвя и съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е Агенцията, с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки;
10. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване и разследване", и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки;
11. подготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани административни актове;
12. участва в процедурите по назначаване на служители в Агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, както и с осъществяването на дисциплинарната отговорност на служителите;
13. участва в комисии в случаите, предвидени в нормативен акт или по нареждане на директора на Агенцията, с изключение на комисиите, назначени по реда на Закона за обществените поръчки;
14. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни становища по представени за съгласуване проекти на нормативни актове;
15. участва със свои представители в работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове;
16. осъществява правно обезпечаване при изработването на проекти на вътрешноведомствени актове.