Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Последващ контрол"

последна актуализация: 01.11.2022 г.

1.    ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на: 
 а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото законодателство и последващите проверки на титулярите на разрешение;  
б) предварителните проверки за издаване на разрешение за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите на разрешение;  
в) последващия контрол и митническо задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;  
г) проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;  
2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва указания във връзка с неговото прилагане;  
3. участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с последващия контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;  
4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията; 
 5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на решения: 
 а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове, издадени в резултат на извършени проверки от звената за последващ контрол;  
б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на ревизионни актове по административен ред;  
6. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съобразно компетентостта на дирекцията; 
 7. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ контрол по прилагането на митническото и акцизното законодателство;  
8. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото законодателство; 
 9. селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото законодателство;  
10. координира и участва в предварителни и последващи проверки на разрешения по митническото законодателство проверки и проверки в рамките на последващия контрол по прилагане на митническото законодателство;  
11. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на митническото законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;  
12. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол в областта на акцизното законодателство;  
13. селектира данъчнозадължени лица за извършване на проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;  
14. отчита, оценява и анализира резултатите от изпълнението на контролната дейност на звената за последващ контрол по прилагането на акцизното законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;  
15. координира и участва в проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;  
16. създава и поддържа база данни, които са свързани с компетенциите на дирекцията; 
 17. съгласува проектите на разрешения за прилагане на опростените процедури на деклариране за специален режим съюзен транзит и за общо обезпечение с намален референтен размер или освобождаване от обезпечение, изготвяни от компетентното митническо учреждение;  
18. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на единни разрешения за опростени процедури (SASP);  
19. организира, координира и контролира дейностите, свързани със:  
а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на разрешения за одобрени икономически оператори; 
 б) консултации и обмен на информация с митническите органи на другите държави членки;  
в) подготовка и изпълнение на дейностите, свързани с издаването на разрешение за одобрен икономически оператор или с издаването на решение за отхвърляне на искането; 
 г) управление на издадените разрешения за одобрен икономически оператор; 
 20. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация; администрира регистрационните данни в Системата за одобрените икономически оператори (ОИО/АЕО);  
21. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;  
22. участва в работни срещи съвместно с икономическите оператори и/или данъчно задължените лица, като им предоставя информация предоставя информация на заинтересуваните лица относно прилагането на митническото и акцизното законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;  
23. ръководи методически и оказва методическа помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на последващия контрол.  
24. ръководи методически и организационно контролната дейност на звената за последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;  
25. осъществява взаимодействие и извършва анализ и управление на риска съобразно компетентността на дирекцията, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между компетентните звена в митническата администрация;  
26. събира, обработва, анализира и предоставя по компетентност данни и информация за целите на анализ на риска при прилагане на превантивния и последващ контрол; 
 27. извършва оценка на риска съобразно компетентността на дирекцията, като предлага мерки за ограничаване на възможностите за излагане на риск;  
28. обменя информация с други звена в митническата администрация и координира действията във връзка с дейността по прилагане на мерките за ограничаване на риска; 
 29. разработва стратегически анализи съобразно компетентността на дирекцията и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети.
 

Дата на публикуване: 02.01.2018 00:01
Последна актуализация: 01.11.2022 14:11