Териториална дирекция Южна морска

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“
Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.
Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.
В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.


Териториална дирекция Южна морска обхваща територията на закритата на 07.01.2019 г. митница Бургас. Териториалното управление на ТД Южна морска е в Бургас (гр. Бургас, пл. „Ал. Батенберг” №1, сградата на бившата митница Бургас).

ТД Южна морска обхваща следните учреждения:

Териториално управление на ТД Южна морска            
Митнически пункт Летище Бургас            
Митнически пункт Малко Търново            
Митническо бюро Нефтохимически комбинат            
Митнически пункт Пристанище Бургас център            
Митническо бюро Свободна зона Бургас            
Митническо бюро Сливен            
Митническо бюро Ямбол            
Митнически пункт Лесово            
Митнически пункт Царево            
Митнически пункт Нефтопристанище            
Митнически пункт, жп гара Свиленград            
Митнически пункт Капитан Андреево