Териториална дирекция Тракийска

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“
Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.
Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.
В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.

Териториална дирекция Тракийска обхваща територията на закритата на 7.01.2019 г. Митница Пловдив, а териториалното й управление се намира на адрес: гр. Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №32 п.к. 4004 (в сградата на бившата Митница Пловдив)

Териториално управление на ТД Тракийска            
Митническо бюро Казанлък            
Митнически пункт Летище Пловдив            
Митническо бюро Пазарджик            
Митническо бюро Свободна зона Пловдив            
Митническо бюро Смолян            
Митническо бюро Карлово            
Митническо бюро Стара Загора            
Митническо бюро Радиново            
Митническо бюро Свиленград            
Митническо бюро Кърджали            
Митническо бюро Хасково