Териториална дирекция Югозападна

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
 

ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“

Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.

Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.

Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.

Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.

Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.

В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:

1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

2. за целите на облагането с акциз.

Териториална дирекция Югозападна е създадена на 07.01.2019 г. и обхваща териториите на закритите митници Югозападна, Столична и Аерогара София.

Териториалното управление на ТД Югозападна се намира в София, на  адрес: улица "Веслец" 84 (до Централна автогара, сградата на бившата Митница Столична)

ТД Югозападна включва:

Териториално упрaвление на ТД Югозападна             
Митническо бюро летище София       
Митнически пункт Летище „София“- пътници            
Митнически пункт Летище „София“- товари            
                   
Митническо бюро Ботевград            
Митническо бюро Драгоман            
Митническо бюро Перник            
Митническо бюро София-запад            
Митническо бюро София-изток            
Митнически пункт Калотина             
Митнически пункт Стрезимировци            
Митническо бюро Български разменно-сортировъчен център            
Митническо бюро Слатина            
              
Митническо бюро Благоевград        
Митническо бюро Гоце Делчев            
Митническо бюро Кулата            
Митническо бюро Кюстендил            
Митнически пункт Гюешево            
Митнически пункт Златарево            
Митнически пункт Логодаж            
Митнически пункт Олтоманци