Обявления за конкурси до 03.12.2018г.

Обява за 1 щ. бр. „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Счетоводство", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Столична, от които: 1 щ. бр. в Звено I и 2 щ. бр. в Звено III на Митнически пункт Калотина

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Администриране на приходите в републиканския бюджет", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в сектор „Одит и последващ контрол", отдел „Митническа дейност" в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор в сектор „Рентгенови системи", отдел „Борба с наркотрафика" с място на работа в МП Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 2 щ. бр. в отдел „Борба с наркотрафика" и 2 щ. бр. в Митнически пункт Летище София-пътници на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на собствеността и капиталово строителство", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Сигурност", Централно митническо управление.

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" на Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", отдел „Митническо разузнаване и разследване", с място на работа ГКПП Оряхово - ферибот, Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 1 щатна бройка в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска", отдел „Митническо разузнаване и разследване", 2 щатни бройки в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" и 2 щатни бройки в отдел „Борба с наркотрафика" в Митница Лом

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 4 щатни бройки в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Оперативен контрол", 1 щатна бройка в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска" и 1 щатна бройка в МП Силистра на Митница Русе.

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", от които: 3 щ. бр. с място на работа ГКПП Дунав мост, 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Силистра и 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Кайнарджа в Митница Русе.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митническо бюро Гоце Делчев на Митница Югозападна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 1 щ. бр. в МП Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Нефтопристанище на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт ", отдел „Правно-нормативен", Териториално управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 2 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", от които 1 щ. бр. в Митнически пункт Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Пристанище Бургас център на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", от които 1 щ. бр. в Митническо бюро Ямбол и 1 щ. бр. в Митническо бюро Сливен на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо оформяне", Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи и прогнози", дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в МП Сомовит на Митница Свищов

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МП Лесово, МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 12 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище София-товари на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 40 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 24 щ. бр. за МП Капитан Андреево, 8 щ. бр. за МП Лесово и 8 щ. бр. за сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 11 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатнa бройкa за длъжността „началник на сектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в АМ" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Столична

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в ТМУ на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Специални режими", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Свищов

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Последващ контрол", Митница Бургас

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Столична

Обява за 9 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом, от които 4 щатни бройки за сектор „Оперативен контрол", отдел "Митническо разузнаване и разследване" и 5 щатни бройки за отдел „Борба с наркотрафика"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Канцелария и административно обслужване", дирекция „Административно обслужване", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с работно място в Митница Русе

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Варна с място на работа ГКПП Кардам

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище Варна на Митница Варна

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", Митница Столична, от които 2 щ. бр. в Митническо бюро София-запад и 1 щ. бр. в Митническо бюро София-изток

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", Митница Столична, от които 2 щ. бр. в отдел „Митнически режими и процедури" и 1 щ. бр. в отдел „Тарифна политика"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „Системен администратор, I степен", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Юг", дирекция „Информационни системи", с място на работа Митница Пловдив

Обява за 16 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 10 щ. бр. за МП Капитан Андреево и 6 щ. бр. за МП Лесово

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен", Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол" на Митница Пловдив

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници, отдел „Подбор и кариерно развитие", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво" в Митнически пункт Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Свищов

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 3 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт ЖП гара Свиленград на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория", Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт I ниво: МП Калотина, Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Пловдив

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Аерогара София

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление /работа по график/

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор I степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор III степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор III степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в МП Силистра на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", Отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с работно място в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в МП Олтоманци, в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт Жп гара Свиленград на Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в ТМУ на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Столична

Обява за 5 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „митници", отдел „Митническа лаборатория, Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор",в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор",в Митница Столична

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници, сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници, сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление.

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление, с място на работа: МП Лесово, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен, Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Нефтохимически комбинат, Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво", Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас

Обява за 8 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 12 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП", дирекция „Тарифна политика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен", Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление, от които 2 щатни бройки с място на работа Митница Лом и 2 щатни бройки с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Счетоводство", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финанси и обществени поръчки" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финанси и обществени поръчки" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Юг", дирекция „Информационни системи" с място на работа Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Свищов с място на работа в Митническо бюро Плевен

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в АМ" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „счетоводител" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „главен счетоводител в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом, с място на работа град Видин

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление с място на работа Регионален учебен център - Русе.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво" в Митница Бургас, от които 1 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 1 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 3 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „Началник на митнически пункт ІI ниво" в Митница Бургас, от които 1 щатна бройка за Митнически пункт Ж.П. гара Свиленград и 1 щатна бройка за Митнически пункт Нефтопристанище

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МП Калотина, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши счетоводител в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози ", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финанси и обществени поръчки" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „счетоводител" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор "Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. „държавен митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Варна

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом, с място на работа град Видин

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Обява за за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", Звено по мрежова и информационна сигурност в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. „началник на митнически пункт I ниво", Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Подбор и кариерно развитие", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на Митническо бюро", МБ Враца, Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 8 щ. бр. за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 4 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", ТМУ на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационните системи" и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - юг", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Пловдив

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - север", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа Митница Русе

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Произход на стоките", дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МБ Видин, МП Калотина, МП Гюешево, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Поддръжка на държавни имоти" отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници", по чл. 15 от ЗДСл, отдел "Статистика и автоматизирана обрабатка на данни", дирекция "Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бройка за длъжността "началник на сектор в АМ", сектор "Митническо законодателство", отдел "Последващ контрол" в ТМУ на Митница Варна.

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Пристанище Русе, Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Изпълнително производство и складово стопанство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 6 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево и 1 щ. бр. за Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление", Митница Аерогара София

Обява за 3 щ. бр. в отдел „Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление, както следва: 1 щ. бр. за длъжността „държавен експерт в Агенция „Митници", 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление на Агенция „Митници".

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в АМ" в дирекция "Национален учебен център", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 20 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Рентгенови системи" с месторабота: 10 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Бургас, 2 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Варна, 4 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Столична, 5 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Лом и 7 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Акцизно законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 5 щ. бр. „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Конкурс за 8 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Връшка чука в Митница Лом и 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Видин в Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Логистика и поддръжка", дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за „експерт в Агенция „Митници", отдел „Произход на стоките", дирекция „Тарифна политика", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Управление на държавни имоти и стопански дейности", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление

Конкурс за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. в Митница Русе, 4 щ. бр. в Митница Варна, 4 щ. бр. в Митница Бургас и 4 щ. бр. в Митница Свищов за длъжността „митнически инспектор"

Конкурс за 6 щ. бр. за Митница Столична, 4 щ. бр. за Митница Югозападна, 4 щ. бр. за Митница Лом за длъжността „митнически инспектор"

Конкурс за 1 щатнa бройкa за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Конкурт за 1 щ. бр. за длъжността „ръководител на инспекторат в Агенция „Митници" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи" и 1 щ. бр. за „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-юг", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в Митница Пловдив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СРОКОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР"
В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ СЪВПАДАТ С
ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ (17.10.2015
Г. И 18.10.2015 Г. ), ПОРАДИ КОЕТО ДЕЛОВОДСТВОТО
НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „БРЮКСЕЛ" № 1 ЩЕ РАБОТИ И
ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС, ОТ 09:00 ДО 12:00 И ОТ 13:00 ДО 17:00.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Обява за конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за за 15 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" и 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Обява 8 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за за 6 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Русе

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши счетоводител в Агенция "Митници", отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за конкурс за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Изток", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа: 2 щ. бр. в Митница Варна и 1 щ.бр. в Митница Бургас

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", МП Лесово, Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител.

Конкурс за 1 щ. бр. „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. „старши разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител.

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 12 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Варна

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Русе

Конкурс за 9 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Лом

Конкурс за 5 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция Митници", отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Нефтопристанище в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в АМ", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници".

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митническо бюро Ямбол

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митнически пункт Лесово

Конкурс за 2 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "юрисконсулт", отдел "Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление, Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на отдел" в Агенция "Митници", отдел "Административнонаказтелна дейност и разследващи органи", дирекция "Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор" в Агенция "Митници", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в Агенция Митници", сектор „Разузнаване и разследване на митническите и валутни нарушения", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел" в Агенция Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Гюешево в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за „митнически инспектор" в Митница Пловдив с месторабота: Митническо бюро Пазарджик

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническо законодателство", дирекция „Последващ контрол" в Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки за „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Акцизно законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Енергийни продукти", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "държавен експерт в Агенция "Митници", отдел "Международни прояви и преводи", дирекция "Международни отношения" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в отдел "Митнически икономически режими, временно складиране, свободни зони и свободни складове" в дирекция "Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Бюджет", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "митнически инспектор" в Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за „експерт в Агенция „Митници", отдел „ИТ-Изток", дирекция „Информационни системи" на Централно митническо управление, с месторабота в Митница Варна: 2 щ. бр. в сектор „Развитие на информационни системи" и 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим", Териториално митнически управление, Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП", дирекция „Тарифна политика" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки и складово стопанство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Енергийни продукти", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград.

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление на Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен митнически инспектор" в Митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро София-изток и Митническо бюро Пирдоп в Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митнически режими и процедури" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Троян в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финасново-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 19.08.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" Е ОТМЕНЕНА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНИЯ СЪС ЗАПОВЕД № ЗАМ-644 ОТ 11.07.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА" В МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Методология и административно сътрудничество", дирекция „Акцизи" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Методология и административно сътрудничество", дирекция „Акцизи" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо оформяне, митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", дирекция „Правно-нормативна" на Централно митническо управление с месторабота: 1 щ. бр. в отдел „Правно-нормативна дейност", 2 щ. бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване на митническото задължение" и 1 щ. бр. в отдел „Контрол върху административното производство".

Конкурс за МП за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт" в Митнически пункт Гюешево, Митница Югозападна.

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „началник на митнически пункт" в Митница Видин с месторабота: 1 щ. бр. за Митнически пункт Пристанище Видин и 1 щ. бр. за Митнически пункт Връшка чука

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Горна Оряховица в Митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Капитан Андреево в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Пловдив

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Тарифна политика" в ТМУ на Митница Бургас

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление на Агенция „Митници", с месторабота Митница Русе

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт" в Митнически пункт Олтоманци и в Митнически пункт Златарево в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Русе

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол", митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Югозападна.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "разследващ митнически инспектор" в сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТМУ на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Лом

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в митница Видин

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление , изпълнявана по график на сменен принцип

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" на Централно митническо управление, Агенция „Митници"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „държавен инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" на Митница Варна

Конкурс за 3 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в митница Лом, с месторабота Ферибот Оряхово

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в Агенция "Митници" в сектор „Развитие на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в Агенция "Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "главен експерт в Агенция "Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота: 1 щ. бр. в Митница Столична и 1 щ. бр. в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-ЮГ", дирекция „Информационни Системи" с месторабота в ТМУ - Свиленград

Конкурс за „Началник на митница" в митница Бургас, митница Варна, митница Видин, митница Пловдив, митница Русе, митница Свиленград, митница Свищов, митница Югозападна в Агенция „Митници"

 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

С НАСТОЯЩОТО АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД ЗАМ: 812 ОТ 20.09.2013 Г. СЕ ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 804 ОТ 12.09.2013 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СЕВЕР", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" С МЕСТОРАБОТА В МИТНИЦА РУСЕ.

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ": /КИРИЛ ЖЕЛЕВ/

Конкурс за 4 /четири/ щатни бройки на длъжност "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" с месторабота митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" с месторабота митница Аерогара София

Конкурс за длъжност ‘началник на отдел", 1 щ. бр. в отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки"; 1 щ. бр. в отдел „Последващ контрол"; 1щ. бр. в отдел „ Митническо разузнаване и разследване"; 1щ. бр. в отдел „ Акцизи" на митница Видин

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Заместник-началник на митница" в митница Видин

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на митница" в митница Видин

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници", отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки", митница Видин

Конкурс за длъжност „началник на сектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Югозападна: 1 щ. бр. в сектор „Мобилни групи и оперативен контрол"; 1 щ. бр. в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска"/Денонощен координационен център

Конкурс за длъжност „началник на сектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Свиленград : 1 щ. бр. в сектор "Разузнавателна информация и анализ на риска/денонощен координационен център", 1 щ. бр. в сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" и 1 щ. бр. в сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика"

Конкурс за за 1 щ. бр. за длъжност „началник на сектор", сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Югозападна

Конкурси за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници"" към митница Свиленград: 1 щ. бр. за отдел „Акцизи", 1 щ. бр. за отдел „Митническо оформяне" и 1 щ. бр. за отдел „Митническо разузнаване и разследване"

Конкурс за длъжност „началник на митнически пункт I ниво" на МП „Капитан Андреево" в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" на митница Свиленград

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Началник на сектор в Агенция „Митници"",сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска/Денонощен координационен център", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в митница Лом

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Старши юрисконсулт в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в митница Столична

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Бургас, ИРМ - Сливен; 1 щатна бройка за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Бургас; 1 щатна бройка за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", Митнически пункт Пристанище Бургас - Център

Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Агенция „Митници", Централно митническо управление

Конкурс за длъжност "началник на отдел": За 1 щ. бр. за длъжност ‘началник на отдел" в отдел „Акцизи; 1щ. бр. за длъжност ‘началник на отдел" в отдел „Последващ контрол"; 1щ. бр. за длъжността ‘началник на отдел" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" на митница Бургас

Конкурс за длъжност: „началник на отдел в агенция „митници" в отдел „Рентгенови системи" в специализирана администрация на ТМУ: 1 щ. бр. за митница Столична; 1 щ. бр. за митница Лом; 1 щ. бр. за митница Бургас

Конкурс за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт Гюешево на митница Югозападна

Конкурс за 11 щ. бр. за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в Митнически пункт Гюешево на митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Русе.

Конкурс за 1 длъжност „старши вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" на Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. на длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 3 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 13 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници" в митнически пункт „Капитан Андреево" на митница Свиленград

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" на митница Свиленград

Конкурс за: 2 щатни бройки за длъжността инспектор в Агенция „Митници"" - сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска/Денонощен координационен център"; 1 щатнa бройка за длъжността "инспектор в Агенция „Митници" - сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" ИРМ-Кърджали ; 2 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" - сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен" на митница Свиленград

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в сектор „Специализирани мобилни групи", в отдел „Национален контролен и координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "началник на сектор", в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска"/Денонощен координационен център/, в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Столична

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Рентгенови системи" на митница Варна

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжност "ръководител на звено в митнически пункт I ниво", митнически пункт Капитан Андреево на митница Свиленград

Конкурс за1 щатнa бройкa за длъжността "главен инспектор в Агенция „Митници", митническо бюро Враца, Митница Лом

Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Агенция „Митници", Централно митническо управление

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" с месторабота в митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжност "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Eксплоатация на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция „Информационни Системи" с месторабота митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "Началник на сектор" - сектор „Акцизно законодателство" и сектор „Митническо законодателство" в отдел „Последващ контрол", Митница Столична

Конкурс за 1 щ.бр. за длъжност началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Капиталови разходи и управление на собствеността " в отдел „Управление на собствеността и капиталови разходи" на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжност "ръководител на звено в митнически пункт I ниво", митнически пункт Калотина на митница Столична

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Последващ контрол" на митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митническo бюро", митническо бюро „Кулата", в митница Югозападна

Конкурс за митница Аерогара София: 3 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници", митнически пункт „Летище София - Пътници"; 3 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници", митнически пункт „Летище София -Товари"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии- Запад", дирекция „Информационни системи" с месторабота митница Столична.

Конкурс за 1 щ.бр. за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво", митнически пункт „Олтоманци", в митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво" в митнически пункт „Логодаж" в митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво" в митнически пункт „Златарево" в митница Югозападна

Конкурс за 2 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Административнонаказателна дейност", отдел „Специализирани дейности", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 длъжност „началник на митнически пункт I ниво" на МП „Капитан Андреево" в Митница Свиленград

Конкурс за 15 щ. бр за длъжността „инспектор в Агенция „Митници" в митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митническо бюро" в митническо бюро Карлово в митница Пловдив

Конкурс за 1 щатнa бройкa за длъжността „ главен счетоводител в Агенция „Митници"" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" на митница Аерогара София

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Изток", дирекция „Информационни системи" с месторабота митница Варна

Конкурс за 1 щ. бр. на длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 3 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на Митнически пункт II ниво" - за Митнически пункт Пристанище Лом, Митница Лом

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на Митнически пункт II ниво"- за Митнически пункт Брегово, Митница Лом

Конкурс за 1щатна бройка за длъжността ‘началник на отдел" в отдел „Правно - нормативен" на митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-Юг", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в митница Пловдив

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Свиленград

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Акцизно законодателство" в отдел „Последващ контрол" на митница Пловдив

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Варна

Конкурс за длъжност "главен юрисконсулт" в Агенция „Митници", отдел „Правно - нормативен"

в митница Столична

Конкурс за 1 длъжност ‘началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длънжостта "старши счетоводител в Агенция "Митници"", в дирекция "Финансово стопанки дейности и управление на собствеността" в Агенция "Митници", за Митница Варна

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Последващ контрол" на митница Югозападна

Конкурс за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии Изток" с месторабота митница Бургас, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-ЮГ", дирекция „Информационни Системи" - с месторабота в ТМУ - Свиленград

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „ Експлоатация на информационни системи" отдел „ ИТ-север", дирекция „ИС": 1 щ. бр. с месторабота в ТМУ Русе; 1 щ. бр. с месторабота в ТМУ Свищов

 

Конкурс за 2 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в ТМУ- Русе

Конкурс за длъжността "Инспектор в Агенция „Митници" за митница Лом : 3 щ. бр. "Инспектор в Агенция „Митници" с месторабота Митнически пункт „Пристанище Лом"; 1 щ. бр. "Инспектор в Агенция „Митници" с месторабота Митнически пункт „Оряхово"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информиционни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 10 щ. бр. за длъжността експерт в Агенция „Митници"в сектор „Управление на рисковите профили и мониторинг на данъчните складове", отдел „Национален координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" в отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки", 1 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" в отдел „Митническо оформяне" и 2 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" в МП Сомовит на митница Свищов

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжност „главен инспектор в Агенция „Митници"" и 6 щ. бр. за длъжност „инспектор в Агенция „Митници"" за сектор „Специализирани мобилни групи", отдел „Национален координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол": 3 щ. бр. за митница Столична; 6 щ. бр. за митница Бургас и 6 щ. бр. за митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" и 1 щ. бр. за длъжност „главен експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

Конкурс за длъжността "Инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" : 4 щатни бройки за митница Варна; 6 щатни бройки за митница Русе; 6 щатни бройки за митница Пловдив

Конкурс за длъжността "Главен инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол": 2 щатни бройки на митница Варна ;3 щатни бройки митница Русе; 3 щатни бройки митница Пловдив

Конкурс за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" - 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии" с месторабота Централно митническо управление, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"" - 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии Запад" с месторабота митница Столична и 2 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии" с месторабота Централно митническо управление, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжност "директор на дирекция" в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" в Агенция „Митници"

Конкурс за длъжност "началник на отдел в Агенция "Митници"" в отдел "Рентгенови системи" в специализирана администрация на ТМУ: 1 щ. бр. за митница Столична; 1 щ. бр. за митница Лом; 1 щ. бр. за митница Югозападна; 1 щ. бр. за митница Свиленград; 1 щ. бр. за митница Бургас; 1 щ. бр. за митница Русе

Конкурс за длъжността инспектор в Агенция „Митници": 20 щ. бр. за Митница Столична и 15 щ. бр. за митница Свиленград

Конкурс за длъжността инспектор в Агенция „Митници" : 20 щ. бр. за Митница Столична; 20 щ. бр. за Митница Аерогара София; 20 щ. бр. за митница Свиленград; 20 щ. бр. за Митница Варна; 20 щ. бр. за Митница Бургас; 17 щ.бр. за Митница Югозападна; 24 щ. бр. за Митница Русе и 10 щ. бр. за Митница Пловдив

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в МП Капитан Андреево в митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжност "старши експерт" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление.

Конкурс за длъжност „началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Последващ контрол" към митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Акцизи" към митница Югозападна

Конкурс за длъжността „началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" в Митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „младши разследващ митнически инспектор" в отдел „Разследване" на дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление, с месторабота гр. Свиленград и/или гр. Хасково

Конкурс за длъжността началник на отдел" в отдел „Произход на стоките" на дирекция „Тарифна политика"в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността началник на отдел „Митническа стойност и привилегировани операции" в дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността „началник на отдел" в отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП (Обща селскостопанска политика)" на дирекция „Тарифна политика"в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" към митница Пловдив

Конкурс за длъжността "началник на митнически пункт" в митнически пункт „Логодаж" в митница Югозападна

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" към митница Югозападна

Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Рентгенови системи" за: 7 щ. бр. „младши експерт" за митница Столична; 9 щ. бр. „младши експерт" за митница Югозападна; 5 щ. бр. „младши експерт" за митница Лом с място на работа в гр. Видин; 7 щ. бр. „младши експерт" за митница Свиленград

Конкурс за 1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор "Разузнавателна информация и анализ на риска/денонощен координационен център" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжността "младши експерт" в отдел „Информация и връзки с обществеността" в дирекция „Административно обслужване", Централно митническо управление с месторабота митница Свиленград

Конкурс за 1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор " Мобилни групи и оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" към митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Акцизи" към митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на сектор" в сектор „Изпълнително производство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" към митница Свиленград

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Административно обслужване и човешки ресурси" в митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Последващ контрол" към митница Пловдив

Конкурс за 9 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" митница Лом с месторабота:Монтана; Враца и Видин

Конкурс за длъжността "началник на митническо бюро" в митническо бюро „Кулата" в митница Югозападна

Конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекцияОрганизация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "старши експерт" в сектор „Счетоводство", отдел „Финансово - счетоводен" в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" към Централно митническо управление

Конкурс за 12 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика" в митница Свищов с месторабота: 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Плевен; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Габрово; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Ловеч; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Горна Оряховица

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "младши юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен на митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжност "началник на отдел" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността"

Конкурси за 1 щатна бройкa за длъжност "главен експерт" и за 1 щатна бройкa за длъжност "старши експерт" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собстевността" в Централно митническо управление

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността "младши експерт" в сектор „Митнически дейности", отдел „Специализирани дейнос ти" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Конкурси за 1 щатна бройка за длъжността "старши експерт" и 1 щатна бройка за длъжността "младши експерт" в сектор „Митнически дейности", отдел „Специализирани дейности" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

КОНКУРСИ за ДЛЪЖНОСТИТЕ: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" И „СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" в Митници: Бургас, Варна, Аерогара - София, Югозападна, Лом, Русе и Свиленград

КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В СЕКТОР "ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" В ОТДЕЛ "ИТ-ЮГ" В ДИРЕКЦИЯ "МСА" с месторабота митница ПЛОВДИВ

КОНКУРСИ за ДЛЪЖНОСТИТЕ: „МЛАДШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТOР" И „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР"

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел „Приходи в републиканския бюджет, пътни такси и разрешителен режим" в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно Митническо Управление.

Конкурс за "началник на митническо бюро" в МБ Горна Оряховица при митница Свищов

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки за сектор: Администриране на персонала" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Агенция „Митници", Централно митническо управление: 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор"; 1 щ. бр. за длъжността "главен експерт"

Конкурс за 1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор "Административно-наказателна дейност" в отдел „Специализирани дейности" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 23 длъжности "младши инспектор" в Митница Аерогара София с месторабота МП "Летище София - товари"