Контакти

Уважаеми потребители на официалната интернет страница на Агенция "Митници", в случай, че имате въпроси, свързани с дейността на митническата администрация, свържете се с нас.

 

Телефонна централа - телефонист на Агенция "Митници" - 02/9859 1

 

 

Контакти с Централно митническо управление

София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47

работно време: 9:00-17:30 часа

 

За проверка на входящ номер или входиране на докуметни, моля свържете се с:

отдел "Административно обслужване":  02/ 9859 45 28; 02/ 9859 4113, факс 02/9859 40 66;

E-mail: delovodstvo@customs.bg

 

За контакти с отдел "Връзки с обществеността": 02/9859 4210;

E-mail: pr@customs.bg

 

!

Кореспонденция по съдебни дела

Във връзка с промени в Гражданския процесуален кодекс ( ДВ брой 110 от 29.12.2020 г., влизащи в сила от 30 юни 2021 г.), за Агенция „Митници“, връчването на съдебни призовки, книжа и документи по дела, по които страна е Агенция „Митници“, директорът на Агенция „Митници“ и териториалните дирекции на Агенцията, следва да се извършва на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg, по реда на чл. 38, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 52, ал. 2 от ГПК, посредством Системата за сигурно електронно връчване към Държавната агенция „Електронно управление“.

 

 

За инциденти в работата на информационните системи или услуги на Агенция "Митници", моля регистрирайте заявка в Сървис Деск на Агенция "Митници" по един от следните канали:
1. Kато регистриран потребител на https://servicedesk.customs.bg
2. На единния e-mail адрес: ServiceDesk@customs.bg
3. На телефон : 02/9859 4980

 

Информация за пощенски пратки вижте тук

 

Електронни адреси и телефони за контакт с митническите органи във връзка с прилагането на чл. 102б, ал. 3, т. 1 от ЗАДС