Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.11.2019
С предмет
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Лом: 1. Митнически пункт Брегово, ГКПП - гр. Брегово, общ. Брегово; 2. МБ Видин и ТИР Терминал – гр. Видин, общ. Видин"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
05.11.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-318518/05.11.2019 г.