Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.08.2021
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на Митница Бургас, обект Митническо бюро Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 20, гр. Ямбол, общ. Ямбол за 3 г.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257530 от 11.08.2021 г.