Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 08.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Столична, обект Митническо бюро Ботевград, ул. „Трети март” № 28, общ. Ботевград за период от три години.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор