Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 26.03.2020
С предмет
„Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
26.03.2020 Обявление за риключване на договор

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 4, рег. № 32-96326/26.03.2020 г. 

 
01.04.2020 Документи към процедура

Обявление за приключил договор за ОП 3, рег. № 100291/01.04.2020 г.

 
29.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-244297 от 29.07.2021 г. (по Обособена позиция № 2)

 
29.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-244282 от 29.07.2021 г. (по Обособена позиция № 5)

 
29.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-244296 от 29.07.2021 г. (по Обособена позиция № 1)