Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 12.07.2023
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Смолян, ул. Хаджи Иван Бечев № 1


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
12.07.2023 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-472921/12.07.2023 г. за приключване на договор, рег. № 32-185516/27.06.2018 г.