Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.07.2023
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на Митница Бургас


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
11.07.2023 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-471834/11.07.2023 г. за приключване на договор, рег. № 32-180643/22.06.2018 г.