Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 17.12.2018
С предмет
Открита процедура с предмет : „Доставка, гаранционна поддръжка и пълна следгаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система за инспекция на товари и моторни превозни средства"


Номер в АМ: Р-175

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес : https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
17.12.2018 Съобщение

Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП(отм.)

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 6

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 7 част 1

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 7 част 2

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 7 част 3

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 8

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 9

 
21.12.2018 Документи към процедура

Решение № Р-671/32-374278/21.12.2018 г.

 
26.07.2019 Документи към процедура

Договор с рег. № 32-184199/25.06.2019 г., ведно с приложения

 
26.07.2019 ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление за възложена поръчка, рег. № 32-215063/23.07.2019 г.

 
07.12.2023 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-664553/07.12.2023 г. за приключване на договор за обществена поръчка