Правила за произход на стоките
Стоки с преференциален произход
Download Icon
Преференциални търговски договорености на ЕС
05 May 2016

Download Icon
Известие до вносителите в ЕС на рибни продукти от Тайланд
19 Feb 2018

Download Icon
REX система на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери
09 Nov 2018

Download Icon
Решение на Съвета 2013/755/ЕС за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз
09 Nov 2018

Download Icon
Информация за споразумение между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (в сила от 01.02.2019 г)
28 Jan 2019

Стоки с непреференциален произход

С новото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС):

- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза);

- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза,

което ще се прилага от 01.05.2016 г., настъпват някои изменения в разпоредбите за непреференциален произход на стоките.

С чл. 59 до чл. 61 от Митническия кодекс на Съюза се поставят базовите разпоредби за непреференциален произход на продуктите. Водещото правило за придобиване на непреференциален произход за стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия, е посочено в чл. 60, параграф 2, а именно, че те „произхождат от държавата или територията, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производство на нов продукт или която представлява важен стадии от производството".

Тази разпоредба е доразвита в членове 31-36 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446. Новостите по отношение на правилата за непреференциален произход са въведени с член 32 „Стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия":

„Счита се, че стоките, изброени в приложение 22-01, са претърпели последната си съществена преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, в която са изпълнени правилата, определени в посоченото приложение, или която се определя от тези правила".

За разлика от действащото до 01.05.2016 г. митническо законодателство по отношение на правилата за непреференциален произход (Приложения 9, 10 и 11 към Регламент (ЕИО) № 2454/93), приложение 22-01 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 включва правила за по-голям брой продукти. Все пак за продуктите, за които не са посочени изрично правила за придобиване на непреференциален произход, се прилагат остатъчните правила към главите по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС).

По отношение на стоките, необхванати от приложение 22-01, когато се смята, че последната обработка или преработка не е икономически обоснована, се счита, че

стоките са претърпели последната си съществена, икономически обоснована преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, от която произхожда най-голямата част от материалите, определена въз основа на стойността на материалите.

Допълнителни разпоредби за придобиване на непреференциален произход са включени в членове 57-59 от Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията (РИ). В член 57 се посочва, че сертификати за произход на продуктите с произход от трета държава, за които са установени специални непреференциални разпоредби при внос, се издават като се използва формулярът, поместен в приложение 22-14. Т.е. предвиден е формуляр, който да се използва при някои специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС, но не е предвиден такъв при износ от ЕС.

Съгласно чл. 58 специалните непреференциални разпоредби при внос в ЕС, изискващи издаване на посочения в приложение 22-14 формуляр на сертификат за произход, се обвързват със създадена процедура за административно сътрудничество, освен ако в съответните разпоредби е посочено друго.

„За целите на създаване на посочената процедура за административно сътрудничество, съответните трети държави изпращат на Комисията:

а) имената и адресите на издаващите органи, заедно с образци на печатите, използвани от тези органи;

б) имената и адресите на правителствените органи, до които следва да се изпращат исканията за последваща проверка на сертификатите за произход, предвидени в член 59 от настоящия регламент.

Комисията предава горната информация на компетентните органи на държавите членки."

В случай, че такава информация липсва, компетентните органи в Съюза отказват използването на специалната непреференциална разпоредба при внос.

С чл. 59 се предвижда последваща проверка на сертификатите за произход на продукти, за които се прилагат специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

Предвид изтъкнатото по-горе, следва изводът, че членове от 57 до 59 от РИ ще се прилагат в случай, че след 01.05.2016 г. бъдат въведени специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

Списък на лицата, получили разрешение от директора на Агенция "Митници", да издават сертификати за непреференциален произход на стоките на основание чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците:

  • Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ - https://www.bcci.bg/ ;
  • Сдружение „Българска стопанска камара“ - https://www.bia-bg.com

 

Преференциален произход по споразумения за свободна търговия на ЕС