Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAC7
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAI3

Комбинирана номенклатура на ЕС

Комбинирана номенклатура (КН) на ЕС. Обяснителни бележки към КН (ОБКН).

 

В Европейския съюз се използва стоковата номенклатура на Съюза, а именно Комбинираната номенклатура на ЕС, отговаряща едновременно на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Съюза и на други политики на Съюза относно вноса и износа на стоки.

 

КН представлява приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, който може да бъде консултиран ТУК.

 

КН се базира на номенклатурата на Хармонизираната система и я допълва със свои подраздели (8 значен код), наричани подпозиции на КН.

 

КН се актуализира ежегодно с регламент за изпълнение на Комисията и се публикува до 31 октомври на предходната година в Официален вестник (ОВ) на ЕС, серия L „Законодателство".

В съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87, Комисията приема Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура (ОБКН) след разглеждането им от секция „Тарифна и статистическа номенклатура" на Комитета по Митнически кодекс. Обяснителните бележки към КН съществено допринасят за тълкуването на обхвата на различните позиции, без обаче да имат задължителна правна сила. Те се публикуват в серия С „Информация и известия" на ОВ на ЕС. 

Последната консолидирана версия на ОБКН е публикувана в ОВ, серия С, бр. 119 от 2019 г. и може да бъде консултирана ТУК

 

Комбинираната номенклатура на ЕС за 2022 г. е приета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията от 12 октомври 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз L 414 от 19 ноември 2021 г.

 

Промените в КН 2022 г. отразяват и доразвиват на съюзно ниво промените по седмия ревизионен цикъл на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), и влизат в сила от 01.01.2022 г. Промените в КН 2022 г. са над 900 и засягат редица раздели и глави на номенклатурата, като най-голям е делът на промените в областта на селскостопанските стоки, следвани от секторите химия, машини и апарати, дървен материал, неблагородни метали, транспорт и текстил. В някои от секторите промените са значителни и водят до създаването на нови позиции и забележки (например нова позиция 2404 и нова забележка 7 към глава 85), преструктуриране на съществуващи позиции (например позиции 6201 и 6202), както и да преструктуриране на цели глави (Глава 88).

При прилагане на КН за 2022 г., основаваща се на ХС 2022, могат да се взимат предвид корелационните таблици ХС 2022/ХС 2017 и ХС 2017/ХС 2022, разработени от Световната митническа организация.

 

Комбинираната номенклатура на ЕС за 2023 г. е приета с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1998 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2022 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (публ. в ОВ, бр. L282 от 31.10.2022 г.).

 

Комбинираната номенклатура на ЕС за 2024 г. e приета с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2364 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2023 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (публикувана в ОВ, серия L, брой  2023/2364).

 

 

Дата на публикуване: 15.11.2018 18:11
Последна актуализация: 28.03.2024 09:03