Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F1GO4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPR8B1
Информация за бизнеса

ВАЖНО! В секция Информация за бизнеса е създадена нова подсекция Митнически и акцизен контрол, в която е обединена информация за   Анализ на риска,  Защита на интелектуалната собственост и Регулация в интернет

EORI (ЕОРИ) е регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори и физическите лица, използван при всички дейности, обхванати от митническото и акцизното законодателство.

Той е задължителен при комуникацията с митниците в целия Европейски съюз и един път получен може да се използва при взаимодействието на лицето с всички митнически администрация на ЕС.

ЕОРИ номерът е уникален за всяко лице.

ЕОРИ номер можете да получите:

  • чрез подаване формуляр на хартиен носител: ЕОРИ номер се издава във всяко митническо учреждение в срок до три работни дни. За издаването му не се заплаща такса.  Заявителят попълва формуляр за получаване на ЕОРИ номер и представя документ за самоличност.
  • по електронен път чрез е-Портала на Агенция „Митници”:  Необходим е квалифициран електронен подпис и валидна регистрация е-Портала. С повече информация за издаването на ЕОРИ по електронен път можете да се запознаете на Е-Портала на Агенция „Митници“ в рубриката „Как да…“

Издаването на ЕОРИ номер е регламентирано в Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, издадена от Министерство на финансите, обнародвана в Държавен вестник бр. 94 от 13.11.2018 г.


 

Списък и кодове на митническите учреждения