Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Съобщения по АПК, ДОПК и ЗМ

В чл. 61, ал. 3 от АПК (отм. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила до 10.10.2019 г.) е предвидена правната възможност за административния орган, когато адресът на някое от заинтересованите лица (всички които са заинтересовани от изхода на административното производство) не е известен или лицето не е намерено на посочения от него адрес, съобщението да се поставя в интернет страницата на съответния орган. Съобщенията са достъпни на интернет страницата за срок от минимум 14 дни.


Зареждане ...