Винетен и ТОЛ контрол на ГКПП

Съгласно  раздел II  чл. 15 /функции и задачи/  ал.  (2) т. 15 от Закона за митниците (ЗМ) осъществяват контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона по изпълнение на задължението за заплащане на пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози. От месец октомври 2009 г. Агенция „Митници” има компетентност по контрола на пътните, винетните такси и разрешителния режим за товарни и пътнически превози на ГКПП. За изтеклия от тогава период бе извършена значителна  дейност, чийто приоритети могат да се очертаят както: подобряване на контрола и събираемостта на дължимите такси по пътни такси и разрешителен режим (ПТРР); ускоряване обработката на МПС от гледна точка на разрешителните режими; формиране на база данни за преминаващите товарни и пътнически моторни превозни средства (МПС) през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.
С оглед постигането на тези основни цели бяха предприети следните мерки:


                   1. Незабавно се пристъпи към разработването на  модул „Пътни такси и разрешителен режим” (ПТРР) към Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Новият модул, който  беше пуснат в експлоатация през месец май  2010 г. минимизира субективизма при вземането на решенията, автоматизира извършваните проверки и значително намали възможностите за корупционни практики в сферата на правилното начисляване на дължимите пътни и винетни такси.
                2. Митническите служители  извършват контрол, свързан с проверка на винетните стикери, обща маса и осово натоварване на преминаващия тежък трафик, а така също и във връзка с габаритни размери на    товарни и пътнически МПС през МП и ГКПП.
                 3. Във връзка с обстоятелството, че митническата администрация отговаря за разрешителния режим по отношение на пътническите и товарни превози на ГКПП, нейните служители имат компетентност по прилагането на двустранните и многостранни договори в сферата на автомобилните превози, по които Република България е страна. Държавите, с които са подписани двустранни договорености са визирани, както следва:
 

 Австрия

Азербайджан

 Албания

Армения

Афганистан

Беларус

Белгия

Босна и Херцеговина

Великобритания

Германия

Грузия

Гърция

Дания

Естония

Иран

Испания

Италия

Йордания

Казахстан

Кипър

Латвия

Ливан

Литва

Люксембург

Македония

Молдова

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Русия

Сирия

Словакия

Словения

Сърбия

Турция

Узбекистан

Украйна

Унгария

Финландия

Франция

Холандия

Хърватия

Черна Гора

Чехия

Швейцария

Швеция

 

 
 
                     4. Инвестирани бяха значителни средства в закупуването на техника, необходима за подобряване и ускоряване на контролната дейност – автомобилни везни, камери, четци, работни станции, и др. От 2015 г. активно се внедряват  и специалните  везни, които измерват в динамичен режим /в движение/ общата маса и осовото натоварване на контролираните МПС.
В момента на почти всички МП и ГКПП са инсталирани такива автомобилни везни, с оглед правилно начисляване на таксите.
                     5. Извършва се контрол за дейността  на служителите, извършващи проверки по пътните такси и разрешителния режим. През 2015 г. стартира и безкасовото заплащане на пътни и винетни такси на ГКПП. С оглед допълнителното набелязване на мерки за избягване на възможностите за корупционни практики, след 2016 г. е възможно заплащане на пътни и винетни такси на всички ГКПП  с терминали ПОС.
                    
  6. Провежда се активен процес, свързан с познаване  на нормативна база.
               
       7. Във връзка с внедряването  на електронни винетки и заплащането на ТОЛ такси за изминато разстояние по републиканската пътна мрежа, Агенция “Митници осъществява контрол на митническите пунктове и ГКПП единствено на  изход от Република България.

                      8. За пътническите ППС, които имат на борда си валиден винетен стикер, закупен през 2018 г. е допустимо ползването му за преминаване по републиканската пътна мрежа, до датата за която е валидиран - /перфориран/. Конвертирането на винетния стикер в електронна винетка не е задължително. За товарните ППС  е допустимо ползването на винетен стикер, закупен през 2018 г. до 15.08.2019 г. включително.

 

                   9. Считано от 16.08.2019 г. всички ППС с обща маса над 3, 5 тона закупуват ТОЛ такси  за изминато разстояние по платената пътна мрежа на Република България или маршрутен билет, дори и да разполагат на борда с винетен стикер, закупен през 2018 г., чиято валидност изтича след посочената дата.

       10. Преустановява се закупуването на годишни винетни стикери категория К1 и К2., като същите /в електронен вид/ остават само месечни, седмични и дневни. За ППС до 3, 5 т. електронните винетни стикери са, както следва: уикенд винетка с валидност от 12:00 часа в петък до 23:59 в неделя,  седмична, месечна, тримесечна и годишна.

                   11. Контролът осъществяван  от митническите органи на МП и ГКПП по чл. 10, ал. 1 от ЗП, се извършва  посредством информационна система, чийто администратор е Агенция „Пътна инфраструктура“ в лицето на Националното ТОЛ управление.

                     12. Във връзка с промени в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, от 01.01.2019 г. заплащането на всички такси е допустимо да се осъществява  и в лева и евро, без оглед на държавата по регистрация на ППС.

                    13.Контролът по отношение на разрешителния режим за товарни и пътнически ППС, във връзка с  чл. 10 от ЗП, ал. 4 и ал. 5,  на таксата визирана в чл. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, на ГКПП се осъществява по  досега действащия ред и начин- на вход и изход от Република България.

                   14. Правоприлагане в периода 01.01.2019 г. -  15. 08.2019 г. включително:

 - На МП и ГКПП,  в направление „изход“ от Република България, митническият служител констатира, че водачът на пътното превозно средство не е заплатил изискуемата винетна такса, съгласно чл. 10, ал. 1,т. 1 от ЗП, липсва и винетен стикер, закупен през 2018 г. В общия случай, данните за извършеното нарушение се установяват посредством информационната система на АПИ.

На основание чл. 167 от ЗДВП, където в ал. 3б е разписано „Длъжностни лица от Агенция „Митници“:

- осъществяват контрол върху заплащането на таксите по чл. 10, ал.1 от Закона за пътищата за съответната категория моторно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставят възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на таксите по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата.

-  съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения.

-   не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;

-  изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство.

За целта митническите служители осъществяват следните действия:

-  Митническите органи задължително информират водача на ППС, че не е заплатил изискуемата винетна такса и следва да заплати на основание чл. 10, ал. 2 от ЗП „компенсаторна такса“. Заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от ЗП освобождава водачът собственикът или вписаният ползвател на ППС от административнонаказателна отговорност и след генерирането на удостоверителен документ за заплащането на същата, водачът на ППС може да напусне територията на Република България. В резултат заплащането на компенсаторната такса, акт за установяване на административно нарушение  /АУАН/ не се съставя и се счита, че дължимите такси са погасени. В информационната система на АПИ са налични данни за извършеното нарушение, като в резултат заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от ЗП, водачът, собственикът или вписаният ползвател се счита за добросъвестно изпълнил условията по отношение ползването на платената пътна мрежа;

              - В случай, че системата на АПИ визуализира повече от едно нарушение във връзка с движението на ППС по платената пътна мрежа на страната, митническите служители начисляват съответният брой компенсаторни такси, с оглед контролираното ППС да бъде допуснато да продължи по маршрута си.  Ако едно и също пътно превозно средство в рамките на един и същ календарен ден се е движило  повече от един път по платената пътна мрежа без да заплати дължимите такси се счита, че е извършено едно нарушение и се налага едно наказание. Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез същото пътно превозно средство от 00:00 часа до 23:59 часа на следващия календарен ден се счита за отделно административно нарушение, за което се налага отделно наказание или се заплаща отделна компенсаторна такса. Броят на компенсаторните такси е равен на броя отделните  денонощия, в които  контролираното ППС се е движило по платената пътна мрежа без да заплати изискуемите такси – винетна – до 15.08.2019 или ТОЛ, от 16.08.2019 г. за моторно превозно средство, над 3, 5 т.

Размерът на компенсаторните такси за товарни и пътнически ППС, които ще бъдат в сила към 01.01.2019 г. е определен както следва:

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро

ІІІ,

ІV, V, ЕЕV и по-висока

  Цени на компенсаторна такса в левове

 

175

125

70

       

 

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І,

ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро

ІІІ,

ІV, V, ЕЕV и по-висока

            Цени на компенсаторна такса в евро

 

90

64

36

         

 

 Размерите на компенсаторната такса за ППС над 3.5 тона е съобразено и ще се прилага за т.нар. „преходен период“ – до 15.08.2019 г. - преди въвеждане на таксата за изминато разстояние – ТОЛ такса. В последствие същата ще бъде актуализирана и нейните стойности ще се определят в зависимост от допълнително приетата тарифа за ТОЛ такси, действащи на територията на Република България.

                          Заплащането на компенсаторната такса не е единствената възможност, с оглед пропускането на ППС да продължи по маршрута си в направление „изход“ от Република България. В случай, че водачът собственикът или вписаният ползвател на ППС откаже да заплати компенсаторна, /компенсаторни/ такси, предвидената процедура е, както следва:

- За ППС до 3,5 т.: митническият служител пристъпва към начисляването на такса, /такси/ за уикенд винетка, след което съставя АУАН, като описва съответните факти и обстоятелства за едно или повече деяния, като диспозитивите в АУАН са изписват отделно за всяко деяние, във връзка с обстоятелството, че е констатирано движение на ППС по републиканската пътна мрежа без заплащането на изискуемата електронна винетка, или винетен стикер, закупен през 2018 г., който все още е в срок на валидност;

- За ППС над 3, 5 т.: за периода от 01 януари 2019 г. до 15 август 2019 г., включително, при установено движение по платената пътна мрежа от пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, за което не е заплатена винетна такса и за което не се заплати компенсаторна такса – една или повече, по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, по смисъла на чл. 10а, ал. 2, е СЕДМИЧНА ВИНЕТНА ТАКСА, /една или повече/ дължима за съответното пътно превозно средство.“ След заплащането на таксата предвидена за съответното ППС, се пристъпва къмсъставянето на АУАН. Начисляването и заплащането на винетна такса и изготвянето на АУАН са една процедура, която е достатъчно условие за пропускането на ППС от всички видове и категориида продължат по маршрута си в направление „изход“ от Република България.

 

  В случай, че водачът, собственикът или вписаният ползвател на ППС откаже да заплати и съответната винетна такса, предвидената процедура на основание чл. 167, ал. 3б, т. 3 и т. 4 от ЗДВП е, както следва: Митническите служители не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от ЗП, като  изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство.

Изземването и задържането на свидетелства за регистрация моторно превозно средство се налага с мотивирана заповед за налагане на принудителна административна мярка от териториалния директор на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощено от него длъжностно лице на ГКПП, съгласно чл. 172, ал. 1а, т. 1 от ЗДВП. Това правомощие произлиза от текста на чл. 171, т 8 от Закона за движение по пътищата, съгласно който временно не се допуска продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата – до заплащането й, но за не повече от един месец. Принудителна административна мярка на са налага, ако в срок до два часа от съставянето на акта за установяване на административно нарушение и отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се заплатят дължимите такси по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗП, като в този случай отнетите документи се връщат на водача, което се отразява в акта за установяване на административното нарушение.“

 15. В случаите по чл. 171, т. 8 принудителна административна мярка не се прилага, а приложената принудителна административна мярка се отменя, ако за пътното превозно средство е внесена таксата по чл. 10а, ал. 2 или по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство. В тези случаи иззетите свидетелства за регистрация на моторното превозно средство се връщат на собственика, на упълномощено от него лице или на лицето, на което е връчена заповедта за прилагане на принудителната административна мярка.

 

Винетните такси, в периода след 01.01.2019 г. са както следва:

 

 

Категория 1

Категория 2

 

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса в левове

Дневна

23

23

23

23

-

Уикенд

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97

 

 

 

Категория 1

Категория 2

 

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса в евро

Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50

 

                  16. В периода след  16.08.2019 г. включително:

                    -  За ППС до 3,5 т.  процедурата, действаща в периода 01.01.2019 – 15.08.2019 остава в сила;

                    -  За ППС над 3, 5 т., включително и автобусите, водачът на ППС се поканва да заплати компенсаторна такса, която към настоящия момент все още не е определена и ще бъде в зависимост от изминатото разстояние по платената пътна мрежа, без заплащането на дължимата ТОЛ такса или маршрутен билет.

                    - В случай, че водачът на ППС над 3, 5 т. откаже заплащането на компенсаторната такса по чл. 10, ал. 2, вместо начисляване на седмична винетната такса, се начислява такса,  „максимален маршрут“, предвидена в чл. 10б, ал. 5 от ЗП по платената пътна мрежа на страната, след което за констатираното нарушение се изготвя АУАН.

                     - При отказ да заплати таксата за „максимален маршрут“ , на контролираното ППС не се разрешава да продължи по маршрута си в направление „изход“ от Република България, като наличните на борда документи се задържат.


      По-важните нормативни документи, регламентиращи дейността по ПТРР са:

 • Закон за митниците – чл. 15.ал2 т. 15. и чл. 14 т. 11;
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за пътищата;
 • Закона за автомобилните превози;
 •  Наредба 11 от 03.07.2001 г. за движение наизвънгабаритни/и или тежки  пътни превозни средства;
 • Наредба 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари;
 • Тарифа за таксите на Агенция „Митници“;
 • Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;
 •  Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 •  Двустранни спогодби, регламентиращи режимът за пътнически и товарни превози;
 •  Ръководство за работа с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и др.