Пощенски и куриерски пратки

 

 

Забрани и ограничения

Има стоки, които не могат да бъдат пренасяни с пощенски (куриерски) пратки, както и стоки, за които има известни ограничения. В секцията Забрани и ограничения можете да се запознаете с основните видове стоки, за които има рестрикции.

Значение има и посоката от която пристига или към която се изпраща пратката.

 

 

 

 

 

 


Засягат ли БРЕКЗИТ и краят на преходния период (31.12.2020 г) получаването/изпращането на пратки от Обединеното кралство?

От 01.01.2021 г. Обединеното кралство ще бъде трета държава спрямо ЕС и съответно за пратките от и до там ще се прилагат всички процедури, лимити, облагане с данъци и други изисквания, които се прилагат спрямо пратките от трети страни, изложени по-долу. Повече информация вижте в секцията БРЕКЗИТ.

 

Какво трябва да знаем при декларирането пред митница на пощенски и куриерски пратки?

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба, като следва да се отчита, че не е предвидена възможност за подаване на данните за митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на хартиен носител, върху който се полага ръкописен подпис. Ако предпочитате този вариант при освобождаване на пратки повече информация вижте ТУК

 

Получателите на пощенски и куриерски пратки могат да изберат:

  • # да бъдат представлявани пред митническите органи от митнически представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).

Когато получател на пратката е физическо лице и митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба  за стоките, вложени в пратката предназначена за него, се подава от  косвен или пряк  митнически представител, не е необходимо представляваните физически лица (получателите) да бъдат регистрирани по реда на заповед ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" и да притежават квалифициран електронен подпис.

Обикновено в случаите на митническо представителство митническият представител събира такса за предоставената от него услуга.

Информация за услугата за косвено митническо представителство на Български пощи ЕАД можете да видите на интернет страницата на Български пощи ЕАД -Пощенски услуги/Митническо обслужване

 В случай, че Вашата пратка се доставя от куриер, моля да се обърнете към него за конкретните условия на митническо представителство.

 

  • # сами  да декларират за допускане за свободно обращение и крайна употреба стоките, вложени в пратки, или

В случаите, когато получателят на пощенска или куриерска пратка се представлява сам пред митническите органи, допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоките вложени в пратките се извършва със стандартна митническа декларация, данните за която се подават по електронен път, в съответствие с чл. 6 от МКС  и чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците.

За да подадат сами данните за стандартна митническа декларация по електронен път, получателите на пратки, независимо дали са физически лица или икономически оператори е необходимо да имат:

  • < EORI регистрация (за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи),
  • < електронен подпис и
  • < регистрация за подаване на данни по електронен път.

Преди да се пристъпи към тази регистрация, задължително условие е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Пълно описание на стъпките за регистрация за подаване на данните по електронен път на митнически и/или акцизни документи, може да се намери на електронната страница на Агенция „Митници", раздел „Електронни митници", част „Информационни системи", Актуални документи/Документи регистрация/Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.)/Указания за регистрация в Системата за управление на идентификацията и достъпа  до информационните системи на Агенция ,,Митници" (BCA IAM), Ръководство за външни потребители и Инструкция за подписване на заявление за регистрация. В Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. е предвиден  преходен период от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г., в който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници". Какви стъпки трябва да предприемете в контекста на освобождаване на стоки в пощенска пратка вижте ТУК

Физическите лица и икономическите оператори, които имат регистрация в BCA IAM могат да подадат данните за стандартната митническа декларация чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници" и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система" (приложимо предимно за икономически оператори) или чрез въвеждане на изискваната информация чрез уеб интерфейса на е-портала на Агенция „Митници". Използването на  уеб интерфейса на е-портал е приложимо предимно за физически лица, както и за икономическите оператори, които не разполагат с предварително изградена връзка от тип „система-система".

 

ВАЖНО! Получателите на пощенски и куриерски пратки, които са избрали сами да попълнят и подадат митническа декларация, трябва да имат предвид и че при попълване на декларацията ще трябва да впишат поредица от данни за пратката и сделката, включително митническия код на стоката и други. При неправилно попълнена и подадена митническа декларация процесът по освобождаване на пратката не може да продължи преди отстраняване на грешките от страна на подателя.

 

 

 

 


Как Агенция "Митници" си взаимодейства с

"Български пощи" ЕАД

От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г., за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.

В продължение на стремежа на митническата администрация за опростяване на митническите процедури и прилагането на преходната мярка, посочена в чл. 144 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, съгласно която до датата на подобрение на националната система във връзка с вноса, митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоки в пощенски пратки се счита за подадена и приета чрез акта на представянето ѝ пред митниците, при условие, че стоките се придружават от декларация CN22, декларация CN23 или и от двете, са предвидени допълнителни улеснения за гражданите и икономическите оператори.
Митническото оформяне за допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, може да се извършва от „Български пощи" ЕАД, в качеството му на задължен оператор за извършване на универсална пощенска услуга, с утвърдените от Всемирния пощенски съюз образци на митническа декларация CN22 или CN23 или същата, вградена в CP72 или в адресния етикет за EMS пратки.
В тези случаи получателят на пощенската пратка следва да упълномощи „Български пощи" ЕАД да го представлява пред митническите органи, като за целта подпише декларация.
За целите на декларирането пред митническите органи "Български пощи" ЕАД е косвен представител на получателя на пратката.
С приемането на митническата декларация CN22/CN23 възниква митническо задължение (вносни мита и други публични държавни вземания), което се взема под отчет от митническите органи, и за което „Български пощи" ЕАД се уведомява с  уведомление за вземане под отчет .
Следва да се има предвид, че при допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратки, съдържащи алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия, няма освобождаване от заплащане на дължимите държавни вземания.
Агенция „Митници" е уведомила Националната агенция за приходите, че при използване на митническа декларация CN22 или CN23 за допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, правото на приспадане на данъчен кредит на платения данък по чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ (номер на митническата декларация CN22/CN23 - MRN).
Предвиденото улеснение не изключва възможността получателят на пощенска пратка да може да се представлява сам пред митническите органи, но в тези случаи митническото оформяне следва да се извърши със стандартна митническа декларация, подадена по електронен път.
Следва да се има предвид, че от 01.07.2016 г. не се използва квитанция за внос за целите на начисляването на ДДС при допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратки, съдържащи стоки общата стойност на които надвишава 30 лв., а собствената им стойност е до левовата равностойност на 150 EUR. В допълнение Ви обръщаме внимание, че стоките в пощенска пратка, чиято стойност не надвишава 1 000 евро и които не подлежат на облагане с износни мита, се считат за декларирани за износ чрез извеждането им от митническата територия на Съюза.


КАК И ЗАЩО СЕ ПРОВЕРЯВАТ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ ПРАТКИ? ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ЗА ПРОВЕРКАТА ИМ?

Всяка пратка, включително такава с обявена стойност под 30 лева, може да бъде селектирана за проверка на основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки, и във връзка с чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).
За освобождаване на пратка като нискостойностна без заплащане на мита и ДДС е възможно митническите органи да поискат допълнителни документи, доказващи стойността на стоката (документи/разпечатки за плащането и за поръчката), на основание чл. 188 от МКС.

Документите могат да бъдат предоставени лично или чрез доставчика (поща/куриер).
Съгласно чл. 52, параграф 1 от МКС, митническите органи не налагат такси за извършването на митнически контрол или за друга форма на прилагане на митническото законодателство в рамките на официалното работно време на компетентните митнически учреждения.
Възможно е такива такси да бъдат налагани от доставчика на пратката (поща или куриер), без значение по какъв начин получателят е избрал да предостави изискваните документи.
Размерът и видът на таксите, както и условията за начитането им се определят от съответния доставчик.

 


Как да тълкувам информацията от касовата бележка за получена пратка

При получаване на пратка от пощенски клон на "Български пощи" ЕАД ще получите и системен бон, подобен на  илюстрацията. Освен данни за юридическото лице - "Български пощи"ЕАД, Ваши данни като име и адрес, тегло и вид на пратката, системният бон съдържа и информация за платените от Вас задължения, които могат да се обобщят в две големи групи:

- задължения за дънъци (Мито, ДДС и акциз) - това са сумите за пратки над 30 лева, които постъпват в държавния бюджет чрез Агенция "Митници". "Български пощи" ЕАД като Ваш представител вече са заплатили дължимите данъци за Вашата пратка и при получаването й следва да им възстановите тази сума.

За пратки на стойност под 30 лева според настоящото законодателство не се заплащат ДДС или мито. В тези случаи на показаните три реда следва да има 00.00 лева.

За пратки между 30 лева и 150 евро, в системния бон ще видите отбелязана сума само на първия ред - ДДС. ДДС е в размер на 20% от стойността на пратката и доставката ( т.е. ДДС се начислява върху цената на пратката и допълнителните разходи по нейната доставка, например транспорт и други разходи, ако има начислени такива)

За пратки над 150 евро ще видите суми на първите два реда  - ДДС и Мито. Моля да имате предвид, че когато и двата данъка са дължими те се начисляват в обратен ред (първо мито, после ДДС), като в данъчната основа за митото влиза освен цената на стоката  и цената за доставката, а в данъчната основа за ДДС влиза цената на стоките, цената на доставката и самото мито. 

- цена на услугите на доставчика - вторият компопент е цената на услугата на доставчика - "Български пощи" ЕАД. Тези суми се определят и начисляват от "Бългаски пощи" ЕАД и представляват цената на услугата, която те са извършили към Вас. Можете да очаквате начисляване на такива такси за услуги, ако сте получили известие от "Български пощи" ЕАД, че пратката Ви подлежи на митническо оформяне или на представяне пред митница и сте изпратили документи по електронна поща към  "Български пощи" ЕАД (на електронен адрес с разширение @bgpost.bg). Повече информация за цените можете да намерите на интернет страницата на "Български пощи"ЕАД.

 


Уважаеми граждани,

инфомация за пощенски пратки можете да получите от  Български пощи ЕАД  - вижте списъка на Пощенските станции, предлагащи услугата Митническо обслужване.

Новият адрес за София за обработка на пощенски пратки, изискващи митническо оформяне, е Български разменно-сортировъчен център, ул. „Челопешко шосе“ №31. Можете да се свържете с БРСЦ на телефон  +359 2 892 26 66  и чрез електронна поща customs@bgpost.bg (контакти на Български пощи ЕАД)

Информация за услугата за косвено митническо представителство на Български пощи ЕАД можете да видите на интернет страницата на Български пощи ЕАД -Пощенски услуги/Митническо обслужване

Жалба за забавена пратката или начислени суми за получаване, можете да изпратите на електронната поща на "Български пощи"ЕАД -  info@bgpost.bg

 


Информация за това Какво трябва да знаем, за да се представляваме сами пред митническите органи при освобождаване на пощенски и куриерски пратки вижте тук

 

Допълнителна информация за това какво още трябва да знаете за паричните лимити и други специфики при получаване на пратки, можете да прочетете тук

 

Приложимо законодателство за върнати стоки


Последна актуализация на 31.12.2020 г.