Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11Q4G3
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11Q486

Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки
Провеждането на анкета е една от мерките на Агенция „Митници“, с която се цели своевременно идентифициране и елиминиране на причините за зараждане на корупционни практики и нарушения при възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Тази дейност би могла да породи търсения ефект единствено, ако се вложат съвместни усилия от всички участници в условията на диалогичност, поради което се нуждаем от Вашето активни участие.
1. Наименование на поръчката, дадена от възложителя:
2. Моля, посочете качеството си в процес, свързан с обществените поръчки:
3. Откъде научихте за откриване на процедурата?
4. Разпознавате ли някой от долупосочените белези, даващи индикации за корупционни практики или нарушения на принципите и нормативно регламентираните правила при възлагането на обществената поръчка?
 
󠄀Не󠄀
Да󠄀
Не мога да преценя
4.1. Обектът на поръчката и техническите спецификации са формулирани неясно, неточно или неразбираемо:
4.2. Посочени са характеристики на продукта или услугата, които нямат никакво отношение към обекта:
4.3. Поставени са изисквания към техническите възможности и квалификация, които изключват част от потенциалните участници:
4.4. Решението на възложителя за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата не е навременно огласено или не е сведено до знанието на участниците по надлежният ред:
4.5. Договорът за възлагането на обществената поръчка не съответства на утвърдения от възложителя проект и/или не отразява всички предложения от офертата на участника:
4.6. Разпознавате ли други белези, освен посочените по-горе, даващи индикации за корупционни практики или нарушения на принципите и нормативно регламентираните правила при възлагането на обществената поръча:
Ако отговорът е „Да“, моля конкретизирайте:
5. Моля, в свободен текст направете своите препоръки, предложения, мерки за противодействие на корупцията (ако имате такива):