Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030K10
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75F12
Z7_PPGAHG800P5JD0QPA4P08R1GR6

Търг 2/2019 г. (четвърта процедура) на ТД Дунавска - продажба на хладилни агенти (фреони)

Териториална дирекция (ТД) Дунавска обявява публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 2/2019 (четвърта тръжна процедура) по реда на ДОПК на стоки, изоставени или отнети в полза на държавата по производства, водени от дирекцията.

 

Оглед на стоките се извършва всеки присъствен ден от 10.06 до 21.06.2019 г., включително, от 9:30 ч. до 17:00 ч. по местонахождението им.

 

Заявленията за участие в търга се попълват по образец и се подават в деловодството на ТД Дунавска на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 44 от 10.06 до 21.06.2019 г. включително, от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка стока или група от стоки поотделно.

 

Процедурата по провеждане на търга ще се проведе от 10:30 ч. на 24.06.2019 г. в сградата на бившата Митница Лом,  на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 44.

 

Уточнение: Поради отсъствие на кандидати, закупили документи за участие в тръжната процедура в обявения срок – 21.06.2019 г., търгът приключва без реализиране на продажба като стоката остава за съхранение в Агенция „Митници“ и подлежи на унищожаване при спазване на нормативните и екологичните изисквания. (добавено на 24.06.2019 г.)

10.06.2019 10:57
Последна актуализация: 20.11.2022 23:19
10.06.2019 11:00
Последна актуализация: 20.11.2022 23:53
10.06.2019 11:03
Последна актуализация: 20.11.2022 23:20
10.06.2019 11:07
Последна актуализация: 20.11.2022 23:42
10.06.2019 11:10
Последна актуализация: 20.11.2022 23:49
10.06.2019 11:13
Последна актуализация: 20.11.2022 18:13
Дата на публикуване: 10.06.2019 10:06
Последна актуализация: 24.06.2019 10:06
  • 1
  • 2