Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия


1.    Съгласно чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/574 НА КОМИСИЯТА,  след 20.05.2019 г.  потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор. След тази дата, производителите, вносителите, както и търговците на едро и дребно, ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия, разработена в съответствие с чл. 15 от ДИРЕКТИВА 2014/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.
2.    Юридическите лица и едноличните търговци, участващи в продажбата на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове както като търговци (икономически оператори), така и за своите търговски обекти.

Пример:
Търговец Х има два магазина, магазин 1 и магазин 2.
Необходимо е търговец Х да заяви 3 идентификационни кода
Код „1“ за самия търговец Х
Код „2“ за магазин 1
Код „3“ за магазин 2

Съгласно чл. 35ф от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, издателя на идентификационни кодове за България е “Печатница на Българска народна банка” АД. Системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019г.

За да се регистрирате е необходимо да подадете онлайн заявление в уеб-базирана система, която ще бъде достъпна на следния електронен адрес:   www.bgtpd.com

3.    За получаване на идентификационните кодове на търговци и търговски обекти са задължителни следните условия:

3.1 Наличие на данни за търговеца в поддържания от Агенция „Митници“ публичен регистър за лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия (Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, достъпен на интернет страницата на агенцията).
3.2 Валиден квалифициран електронен подпис*, издаден на търговеца или на упълномощено за целта лице (напр. на обслужващото счетоводно дружество). Упълномощаването следва да е изрично за извършване на регистрация в системата за проследяване с тютюневи изделия, като бланката на пълномощното се разпечатва от системата. Подписаното пълномощно се сканира и прикача като файл в системата от упълномощеното лице, извършващо регистрацията.
      3.3 Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;
      3.4 Валиден телефон за връзка;
      3.5 Акцизен номер (ако има такъв)

4.    След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на търговец и/или търговски обект, на регистрирания от Вас e-mail ще получите съответния идентификационен код, както и QR код, съдържащ идентификационния код.

5.    Подробно ръководство за работа със системата ще може да намерите на упоменатия по-горе адрес: www.bgtpd.com

6.    Издаването на идентификационни кодове на търговец и търговски обекти не подлежи на заплащане.

 

*Използваният електронен подпис трябва да е в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 2014г. Електронен подпис за физически или юридически лица издават регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. В България оперират няколко дружества с лицензи за извършване на удостоверителни услуги, издадени от Комисията по регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

 

 

Моля запознайте се с подробните Указания за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия  - можете да свалите файла ТУК