Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия


1.    Съгласно чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/574 НА КОМИСИЯТА,  след 20.05.2019 г.  потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор. След тази дата, производителите, вносителите, както и търговците на едро и дребно, ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия, разработена в съответствие с чл. 15 от ДИРЕКТИВА 2014/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.
2.    Юридическите лица и едноличните търговци, участващи в продажбата на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове както като търговци (икономически оператори), така и за своите търговски обекти.

Пример:
Търговец Х има два магазина, магазин 1 и магазин 2.
Необходимо е търговец Х да заяви 3 идентификационни кода
Код „1“ за самия търговец Х
Код „2“ за магазин 1
Код „3“ за магазин 2

Съгласно чл. 35ф от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, издателя на идентификационни кодове за България е “Печатница на Българска народна банка” АД. Системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019г.

За да се регистрирате е необходимо да подадете онлайн заявление в уеб-базирана система, която ще бъде достъпна на следния електронен адрес:   www.bgtpd.com

3.    За получаване на идентификационните кодове на търговци и търговски обекти са задължителни следните условия:

3.1 Наличие на данни за търговеца в поддържания от Агенция „Митници“ публичен регистър за лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия (Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, достъпен на интернет страницата на агенцията).
3.2 Валиден квалифициран електронен подпис*, издаден на търговеца или на упълномощено за целта лице (напр. на обслужващото счетоводно дружество). Упълномощаването следва да е изрично за извършване на регистрация в системата за проследяване с тютюневи изделия, като бланката на пълномощното се разпечатва от системата. Подписаното пълномощно се сканира и прикача като файл в системата от упълномощеното лице, извършващо регистрацията.
      3.3 Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;
      3.4 Валиден телефон за връзка;
      3.5 Акцизен номер (ако има такъв)

4.    След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на търговец и/или търговски обект, на регистрирания от Вас e-mail ще получите съответния идентификационен код, както и QR код, съдържащ идентификационния код.

5.    Подробно ръководство за работа със системата ще може да намерите на упоменатия по-горе адрес: www.bgtpd.com

6.    Издаването на идентификационни кодове на търговец и търговски обекти не подлежи на заплащане.

 

*Използваният електронен подпис трябва да е в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 2014г. Електронен подпис за физически или юридически лица издават регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. В България оперират няколко дружества с лицензи за извършване на удостоверителни услуги, издадени от Комисията по регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

 

 

Моля запознайте се с подробните Указания за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия  - можете да свалите файла ТУК