Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Срокът на временния внос на автомобили на украински граждани се удължава със заявление до Териториалната дирекция на Агенция „Митници“

последна актуализация 23.09.2022 г.

Украинските граждани със статут „временна закрила“ могат да удължат престоя на автомобила си в България със заявление до директора на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“ в района, на която са се установили. Заявлението е на основание чл. 251 от Митническия кодекс на Съюза, във връзка с извънредните обстоятелства, породени от продължаващата война на територията на Украйна.

 

Заявлението се подава в свободна форма от титуляря на режим временен внос (собственик на превозното средство или негов упълномощен представител, ако автомобилът е въведен от упълномощено лице) и трябва да съдържа данни за регистрационния номер, марката и модела на превозното средство, за собственика или неговия упълномощен представител, за мястото и датата на въвеждане на митническата територия на Съюза, срока на статута „Временна закрила“ на лицето и други относими данни. Верифицирането на данните се извършва въз основа на представени документи регистрационен талон и документ за временна закрила.

 


Заявлението се подава на място в териториалната дирекция или в най-близкото митническо бюро, по пощата или по електронен път (включително чрез електронна поща). Удължаването на срока на временния внос може да бъде до срока на статута „временна закрила“.
Съгласно митническото законодателство на Европейския съюз при въвеждане на митническата територия на Съюза на транспортни средства (автомобили), регистрирани в Украйна и използвани от физически лица, установени в Украйна, те се декларират за режим временен внос с акта на преминаване на границата, т.е. митническо деклариране с друго действие. Срокът за приключване на режим временен внос за пътните превозни средства, използвани за лични цели е шест месеца. След изтичането на този период титулярят на режим временен внос е длъжен да приключи режима. Като правило режимът временен внос се приключва, когато транспортното средство е изведено от митническата територия на Съюза. В случай, че транспортното средство се въведе отново на територията на Съюза, то започва да тече отново срокът от шест месеца за приключване на режима временен внос. 


 В случай, че украински гражданин е решил да се установи в България и желае да регистрира автомобила си с български номер, то той следва да подаде заявление по процедурата за допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета страна в ЕС.


Списък с актуални координати на митническите учреждения можете да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници“ в Контакти – Териториални дирекции или на директен линк ТУК.


Още информация по темата за Продължаване на срока на временния внос на автомобили, регистрирани в Украйна вижте в прикачения файл.